Toekomstige schade berekend met lagere rekenrente

Blog

Schenkeveld Advocaten - rolstoel

Wanneer u na een ongeval te maken hebt met blijvend letsel, bestaat uw letselschadevergoeding in veel gevallen (groten)deels uit toekomstige schade. Bij het berekenen van deze toekomstige schade speelt de hoogte van de ‘rekenrente’ een belangrijke rol. Wat is rekenrente, hoe wordt deze berekend en welke rol speelt rekenrente bij de begroting van uw letselschade?

Wat is Toekomstige schade?

Toekomstige schade is schade die zich in de toekomst zal voordoen, bijvoorbeeld na een ongeval. Toekomstige schade kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • ‘Verlies van arbeidsvermogen’: verminderd inkomen doordat u niet of minder kunt werken door uw beperkingen;
  • ‘Huishoudelijke hulp’: schade door externe huishoudelijke hulp of mantelzorg omdat u (deels) niet in staat bent tot het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden;
  • ‘Doorlopende zorgkosten’: kosten voor therapie of medische behandelingen;
  • Etc.

Afkoopsom

De verzekeraar van de aansprakelijke partij treedt op een zeker moment met u in overleg over de afronding van uw letselschadezaak. Het is gebruikelijk dat de verzekeraar ter afronding van uw letselschadezaak aan u een afkoopsom voldoet. Die afkoopsom bestaat uit:

  1. vergoeding van de schade die u al heeft geleden, ook wel de verschenen schade genoemd
  2. vergoeding van de door u in de toekomst nog te lijden schade.

De begroting van toekomstige schade is vrij ingewikkeld, omdat met veel verschillende factoren rekening gehouden moet worden. Eén van die factoren is de door partijen te hanteren ‘rekenrente’.

Wat is rekenrente?

U hebt recht op vergoeding van de ‘contante waarde’ van uw toekomstige schade. De ‘contante waarde’ is het bedrag dat nu nodig is om uw volledige toekomstige schade af te dekken. Het bepalen van de hoogte van die ‘contante waarde’ noemt men ‘kapitaliseren’.

Het is ingewikkeld om vast te stellen welk bedrag nu nodig is om de toekomstige schade af te dekken. U ontvangt immers nu een vergoeding voor schade die u in de komende jaren pas zult lijden, te vroeg dus. Enerzijds moet daarom rekening worden gehouden met de over het bedrag te ontvangen spaarrente. Anderzijds moet rekening worden gehouden met het feit dat het ontvangen bedrag door inflatie in de loop van de tijd minder waard wordt.

Het verschil tussen de rente en de inflatie noemt men ‘rekenrente’. Hoe hoger het rentepercentage is – en dus de rekenrente – hoe lager de afkoopsom is die u ontvangt. Bij een hoge rekenrente wordt immers uitgegaan van de situatie dat u over het ontvangen bedrag in de toekomst een hoge spaarrente ontvangt.

Een voorbeeld:
U bent beperkt door een auto-ongeval waardoor u hulp in de huishouding nodig hebt. Vastgesteld is dat u de komende 20 jaar elk jaar € 1.000,- kwijt bent aan huishoudelijke hulp. Uitgaan van een schadebedrag van € 20.000,- is te kort door de bocht. Indien u over het ontvangen bedrag van € 20.000,- namelijk spaarrente ontvangt, ontvangt u te veel. Indien u over het bedrag van € 20.000,- geen rente ontvangt, maar wel sprake is van inflatie, ontvangt u te weinig.

Lagere rekenrente

Over de rekenrente is de afgelopen jaren veel te doen geweest, aangezien de spaarrente daalde. Tot een aantal jaren geleden werd veelal gerekend met rekenrentepercentages van 2,2 tot 3%.  Deze percentages zijn – gelet op het feit dat de spaarrente inmiddels (bijna) 0% is – niet meer passend.

Vorig jaar durfde een aantal rechtbanken het aan om af te wijken van de standaardpercentages en uit te gaan van een (veel) lagere rekenrente. Op 13 mei jl. oordeelde rechtbank Den Haag in een tussenvonnis (ECLI:NL:RBDHA:2020:4169) dat de volgende rekenrentepercentages redelijk zijn:

Eerste 0-5 jaar -1,5%
6-20 jaar -0,7%
> 20 jaar 0%
Rechtbank Den Haag gaat uit van een negatieve rekenrente voor de eerste 20 jaar, hetgeen inhoudt dat je – terugkijkend naar het voorbeeld – méér dan € 20.000,- moet ontvangen, om de schade volledig af te dekken. Er wordt over dat bedrag immers (bijna) geen rente ontvangen, terwijl het bedrag wel minder waard wordt door inflatie.

Deskundige bijstand van een letselschade advocaat

Hoe de rechtspraak over de rente zich verder gaat ontwikkelen, is niet exact te voorspellen, maar dat een dalende lijn is ingezet staat vast. Door toepassing van een onjuiste rekenrente kunt u aanzienlijk benadeeld worden. Heeft u vragen over rekenrente of hulp nodig bij de afronding van uw letselschadezaak, neem dan contact op met één van onze letselschadeadvocaten.