Ontbindingsverzoek van een school geweigerd wegens onvoldoende zorg voor scholing van leraar

Blog

In een recente uitspraak kreeg een school in het primair onderwijs nul op het rekest toen een ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd gevraagd voor een onbevoegde groepsleerkracht.

Onbevoegdheid leraar staat vast

De betreffende leraar werkte al enige jaren als groepsleerkracht zonder bevoegdheid om als zodanig les te geven. Wel was de leraar bevoegd als vakleerkracht Duits. De Duitse  lessen  werden op deze school door de groepsleerkrachten gegeven.

Omdat de leraar onbevoegd was als groepsleerkracht stelde de school dat er geen mogelijkheden waren om de leraar voor de school te behouden. Daarbij kwam dat de leraar niet bereid was een zij-instroomtraject te volgen aan de Pabo om zo alsnog een bevoegdheid te krijgen om als groepsleerkracht te mogen werken. Daarmee was de leraar volgens de school ongeschikt voor het uitoefenen van de functie.

Scholing te laat aangeboden

De rechter honoreert het verzoek om ontbinding van de school niet. De kantonrechter is het wel met de school eens dat de leraar ongeschikt is om haar werk als groepsleerkracht te doen, maar meent dat de school de leraar daarvan eerder in kennis had moeten stellen. De leraar heeft immers jarenlang onbevoegd als groepsleerkracht gewerkt. Daar is eerder geen punt van gemaakt. Van de school had mogen worden verwacht dat zij in een veel eerder stadium aan de leraar had meegedeeld wat de consequenties zouden zijn. Dan had de leraar veel eerder kunnen beginnen aan een zij-instroomproject aan de Pabo om zo alsnog een lesbevoegdheid voor het werk van groepsleerkracht te behalen. De school heeft  volgens de kantonrechter onvoldoende zorg gehad voor de scholing van de leraar en wijst het ontbindingsverzoek af.

Wel ontslag onbevoegd docent met arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Deze uitspraak leert dat onbevoegdheid van een leraar niet altijd tot ontslag leidt. Een school moet tijdig een leraar in staat stellen om alsnog een bevoegdheid te halen. Vaak zal onbevoegdheid wel tot ontslag leiden en de scholingsverplichting heeft ook een grens. In een eveneens recente uitspraak van een andere rechtbank werd een docent in het voortgezet onderwijs wel met succes door een onderwijsinstelling bij de kantonrechter voor ontslag voorgedragen. In dat geval speelde dat uit de Wet op het voortgezet onderwijs voortvloeit dat een onbevoegd docent niet op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag werken. Het verweer van de docent dat hij met scholing alsnog bekwaam zou kunnen worden, werd door de kantonrechter afgewezen. In dit geval was van belang dat deze scholing uit een vierjarige Hbo-opleiding bestond. Daarvan overwoog de kantonrechter dat het aanbieden van een dergelijke scholing niet van de werkgever kan worden gevergd.

Conclusie

Onder de WWZ, die vanaf juli 2015 geldt, heeft de verplichting om werknemers te scholen een zwaarder gewicht gekregen. Dit komt doordat het scholingsvereiste expliciet in de wet is neergelegd. Dit betekent echter niet dat een school ook verplicht is om langdurige opleidingen aan te bieden aan docenten die vakonbekwaam zijn. Wel verdient het aanbeveling om bij het aannemen van onbevoegde leraren zo snel als mogelijk een plan te maken voor bijscholing.

U kunt hier de volledige uitspraken lezen:
Rechtbank Noord Holland ECLI:NL:RBNHO:2016:9037
Rechtbank Midden Nederland ECLI:NL:RBMNE:2016:5099

Lees ook: Scholing van werknemers? Denk aan studiekostenbeding.