Windhinder door hoogbouw

Blog
Schenkeveld Advocaten - Hoogbouw

Bent u betrokken bij een project waarbij hoogbouw plaatsvindt? In dit blog ga ik in op de uitspraak van gisteren van de Afdeling over Buiksloterham 8e herziening. Ik bespreek aan welke norm windhinder door hoogbouw wordt getoetst, en of het doorschuiven van het onderzoek naar windhinder bij de omgevingsvergunning, aanvaardbaar is.

Buiksloterham

Op 7 juni jl. deed de Afdeling uitspraak over het bestemmingsplan “Buiksloterham 8e herziening”. Door dit plan wordt onder meer woningbouw mogelijk gemaakt op kavel 19 in Buiksloterham. Die kavel ligt al jarenlang braak.

Woon- en leefklimaat

Tegen het raadsbesluit wordt opgekomen door een aantal appellanten, waaronder de VvE Loft4You. Zij zijn als vereniging belanghebbenden want hun kavel 20F grenst aan kavel 19 waarop de ontwikkeling betrekking heeft.

De beroepsgronden hebben betrekking op de (gevreesde) aantasting van het woon- en leefklimaat, en de gevolgen van het plan voor hun woningen. Interessant is dat de beroepsgrond over windhinder, slaagt.

Windhinder

De raad heeft beleidsruimte bij de beoordeling welke windhinder ruimtelijk aanvaardbaar kan worden geacht. Voor het antwoord op de vraag welke windhinder aanvaardbaar is, is nader onderzoek vereist.

Toename Hoogbouw

In toenemende mate wordt hoogbouw toegepast, om te voorzien in nieuwe woningen. Daarmee zal het aantal zaken waarin windhinder een rol speelt, naar verwachting toenemen.

Beoordeling windhinder: NEN-norm

De beoordeling van windhinder vindt plaats aan de hand van NEN norm 8100. Uit de rechtspraak volgt dat in ieder geval bij bebouwing hoger dan 30 meter windhinder wordt getoetst aan deze norm. Dit is geen wettelijke norm.

Doorschuiven naar vergunning

Het lijkt niet mogelijk om de planologische bouwmogelijkheid afhankelijk te stellen van een latere beoordeling van de windeffecten.

De Afdeling staat vooralsnog niet toe dat de vergunning voor hoogbouw volgens de planregels pas wordt verleend als een windhinderonderzoek een aanvaardbaar windklimaat aantoont.

Buiksloterham

Terug naar de uitspraak over Buiksloterham 8e herziening. De raad heeft volgens de Afdeling in het bestemmingsplan onvoldoende verzekerd, dat geen onaanvaardbare gevolgen voor omwonenden zullen optreden. Zo is niet geregeld dat de omgevingsvergunning wordt geweigerd, als blijkt uit onderzoek dat de windhinder onaanvaardbaar is. Ook is niet geregeld wanneer sprake is van onaanvaardbare hinder. Dit biedt onvoldoende zekerheid dat de vergunning zal worden geweigerd bij dergelijke hinder.

Doorschuiven windhinderonderzoek naar omgevingsvergunning

Uit de uitspraak volgt dat het doorschuiven van windhinderonderzoek naar de te verlenen omgevingsvergunning  onvoldoende is. Dit moet zijn geregeld in het plan. Zo dient bij onaanvaardbare gevolgen uit het onderzoek, de omgevingsvergunning te worden geweigerd. Een andere mogelijkheid is het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in het plan.

Vervolg onderzoek windhinder

Omdat in dit geval in het geheel geen onderzoek naar windhinder was uitgevoerd, en bebouwing met een bouwhoogte van 20 en 40 meter hoog is mogelijk gemaakt, vindt de Afdeling dat het beroep van Loft4You slaagt. De raad moet binnen 12 weken een nieuw besluit nemen wat de Afdeling betreft. Het is afwachten hoe de einduitspraak luidt, en of dan een andere wind is gaan waaien in Buiksloterham.

Vragen?

Heeft u te maken met hoogbouw en vragen hierover? Neem dan contact met ons op.