Noodverordening: wat is groepsvorming en wanneer is sprake van samenkomsten?

Blog

Schenkeveld Advocaten - know the rules

Er is veel onduidelijkheid over wat nu wel en niet mag. De Noodverordening van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (hierna de ‘Verordening’), vastgesteld op 26 maart 2020, bevat de regels die voor de regio Noord-Holland-Noord gelden. Hoewel de noodverordeningen onderling verschillen zal het onderstaande ook vaak op andere noodverordeningen van toepassing zijn. Hieronder meer uitleg.

Niet met drie of meer personen in een publieke ruimte

Er wordt door velen gesteld dat het verboden is je met drie of meer personen in de publieke ruimte te begeven. Dat is te kort door de bocht. Hieronder de regels zoals ze staan in de Verordening.

In artikel 2.2. staat het volgende en ik citeer:

  1. Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder dat de dichtstbijzijnde persoon in de groep en andere personen een afstand houden van ten minste 1,5 meter.
  2. De verbod is niet van toepassing op (a) personen die een gezamenlijke huishouding vormen; (b) kinderen tot en met 12 die samen spelen onder toezicht van een of meer van hun ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Wat is een groep?

Bestudering van de Verordening wijst erop dat een groep een toevallige groep is van mensen die niet hebben afgesproken. De groep vormt zich gewoon. Een groep bestaat altijd uit meer dan twee personen. Vandaar dus het getal van drie of meer. Een groep van zeven mensen die in het park aan het yoga-en is kan zich spontaan vormen. Hetzelfde geldt voor een groep wielrenners die zich bij elkaar aansluit of een groep die winkelt bij de supermarkt. Je sluit je gewoon aan en dat is toegestaan mits de 1,5 meter regel wordt nageleefd. Als het om familie gaat met gemeenschappelijke huishouding of om kleine kinderen die onder toezicht van de ouders/voogden spelen dan geldt de 1,5 meter niet. Die mogen dus dichter bij elkaar zijn waarbij dan ook weer geldt dat in het laatste geval de ouders/voogden 1,5 meter afstand moeten bewaren.

Verboden op samenkomsten

In artikel 2.1 verbiedt de Verordening het organiseren van, laten ontstaan en deelname aan samenkomsten. Samenkomsten zijn volgens de Verordening en ik citeer weer:

Openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek openstaande gebouwen de daarbij behorende erven, alsmede vaartuigen en samenkomsten buiten de publieke ruimte.

De toelichting bij de Verordening geeft bij samenkomsten buiten de publieke ruimte aan dat wordt gedacht aan Corona feestjes in studentenhuizen, garages, loodsen en dergelijke. Is het organiseren van een fiets/wandeltocht gelijk te stellen aan een samenkomst? Ja mogelijk wel. Zeker als er uitnodigingen uitgaan. Ook als het gaat om twee of vijf personen en als de organisator een vriend is. Hetzelfde geldt voor het organiseren van een voetbaltoernooi voor kleine kinderen door een vader.

Het verschil met de groep bij artikel 2.2. is dat er coördinatie plaatsvindt om tot een groep te komen. Er wordt uitgenodigd om op tijdstip X daar en daar af te spreken. In artikel 2.2. is sprake van een spontane groep. Iemand is aan het voetballen met zijn zoontje op het plein en anderen komen gewoon meedoen. Artikel 2.2. geldt overigens weer niet voor dagelijkse werkzaamheden binnen bedrijven, gemeenteraden, uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen en kerkelijke samenkomsten. Daarvoor gelden weer maximum aantallen en dient de 1,5 meter te worden nageleefd. Dus daar kan wel coördinatie – dus afspreken – plaatsvinden. Kan dan wel coördinatie binnen een familie met gemeenschappelijke huishouding plaatsvinden? Ja dat lijkt onvermijdelijk. Die kunnen dus afspreken samen naar het park te gaan e.d. Vrienden en vriendinnen niet.

Aanwijzingsbevoegdheid Voorzitter

Op basis van artikel 2.5. van de Verordening heeft de Voorzitter van de veiligheidsregio de bevoegdheid bepaalde gebieden/locaties te sluiten. De toelichting stelt dat van deze bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt als er op bepaalde locaties niet voldoende de 1,5 meter regel in acht wordt genomen of dreigt dat deze regel niet meer in acht kan worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan ongecoördineerde groepsvorming op markten (die mogen in beginsel wel), in het bos, op het water en op het yoga-veld (..).

Kortom is er geen sprake van een uitzonderingssituatie dan mag je geen groepsvorming organiseren/laten ontstaan en aan een dergelijke organisatie deelnemen. Een spontane groep groter van drie personen mag maar dan moet er 1,5 meter afstand worden gehouden. Dreigt daar gevaar dan kan de Voorzitter de locatie sluiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Mak of een advocaat van onze sectie overheidsrecht.