Wat is de stand van zaken van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen?

Blog

Schenkeveld Advocaten - Bouwplaats mannen

 

Op 1 juli 2022 is de beoogde inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (hierna: ‘WKB’). Voormalig minister Kasja Ollongren heeft bij brief van 16 december 2021 de Eerste en de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de inwerkingtreding van de WKB. Kort gezegd komt de stand van zaken op het volgende neer:

Geen bezwaren inwerkingtreding per 1 juli 2022

Op 13 december 2021 heeft de monitoringgroep WKB advies uitgebracht aan Minister Ollongren over de haalbaarheid van de inwerkingtredingsdatum. In dat advies heeft de monitoringsgroep aangegeven dat de gemeente, kwaliteitsborgers en professionele opdrachtgevers geen onoverkomelijke bezwaren zien tegen de inwerkingtreding per 1 juli 2022.

Definitief besluit maart 2022

Tegelijk is het advies van alle partijen in de monitoringgroep om over de invoering in maart 2022 de finale afweging te maken als het invoeringsbesluit voor tekening voorligt. Op dat moment kan met meer zekerheid worden vastgesteld of iedereen ook echt klaar is voor de invoering van de WKB per 1 juli 2022.

Het lijkt mij dat voor de inwerkingtreding van de WKB ook de inwerkingtreding van de Omgevingswet van belang is, omdat daarin ook diverse zaken zijn geregeld die voor de WKB van belang zijn. Uit de kamerbrief van 14 december 2021 over de stand van zaken over de Omgevingswet blijkt dat die partijen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. Niettemin moeten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog diverse zaken geregeld worden onder andere het DSO-systeem.

Zodra er in maart meer bekend is zullen wij u nader informeren over de stand van zaken. Vanuit de wetenschap en de praktijk wordt ook kritiek geuit op de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit omdat onder meer de uitvoeringspraktijk (nog) niet voldoende hierop is ingericht. Of dat opnieuw leidt tot uitstel van deze wet, dat is nog niet bekend.

Proefprojecten

Het bevoegd gezag en de kwaliteitsborgers zijn van oordeel dat inmiddels voldoende ervaring is opgedaan om te kunnen concluderen dat er geen onoverkomelijke knelpunten in werking van het stelsel naar boven zijn gekomen. Niettemin zijn alle partijen van mening dat de ervaringen met de komende periode nog verder verbreed en verankerd moeten worden. Verder heeft de monitoringgroep nog zorgen over de kosten van het nieuwe stelsel en de risico’s van vertragingen het bouwproces.

Kosten nieuw stelsel

Wat betreft de kosten van het nieuwe stelsel adviseert de monitoringgroep om deze kort na invoering al te monitoren. Partijen verwachten een daling van de leges die evenredig is met de afname van de werkzaamheden. Verder dienen de kosten van de kwaliteitsborging in redelijk verhouding te staan tot de toename van de kwaliteit, waardoor een betere kwaliteit tegen aanvaardbare kosten ontstaat.

Waarborgen vertraging in bouwproces

Daarnaast adviseert de monitoringgroep extra waarborgen om te voorkomen dat er vertraging in het bouwproces kan gaan optreden bij de omschakeling naar het nieuwe stelsel. Onderdeel van deze waarborg zou volgens de monitoringgroep moeten zijn het intensief voorlichten en oefenen met de nieuwe procedures van bouwmelding en gereedmelding.

In een eerder artikel schreven wij al over de gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor aannemers. Heeft u vragen over de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen of over de Omgevingswet, neem dan contact op met mr. Pien Schotman of mr. Simone Smit.