Wetsvoorstel Betaalbare Huur

Blog
Schenkeveld Advocaten - pexels-cottonbro-studio-3943731

Om huurders te beschermen tegen te hoge huurprijzen is het wetsvoorstel Betaalbare huur ingebracht met als doel om betaalbare huurwoningen in het middensegment te gaan reguleren. In deze blog wordt nader ingegaan op de gevolgen van het wetsvoorstel Betaalbare Huur en de stand van zaken.

Woningwaarderingsstelsel

Het Woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel bekend als het puntensysteem, is een systeem om de maximale huurprijs vast te stellen voor een sociale huurwoningen. Hoe meer punten een woning waard is, hoe hoger de huur mag zijn. Een huurwoning wordt aangemerkt als een sociale huurwoning als bij de aanvang van de huur het aantal punten van de woning lager is dan 146 punten en de huur dus niet meer kan bedragen dan € 808,- per maand (prijspeil 2023), de zogenoemde liberalisatiegrens. Als een woning meer dan 146 punten waard is dan valt de woning voor verhuur in de vrije sector en is de verhuurder vrij in het bepalen van de huurprijs.

Uitbreiding huurprijsbescherming

Met het wetsvoorstel Betaalbare Huur wordt allereerst beoogd om de maximale huurprijsgrens te verruimen en uit te breiden naar een puntenaantal van 186 punten. Hierdoor wordt de bestaande huurprijsbescherming op basis van het WWS, voor het lage segment, verder uitgebreid naar het middensegment zodat de huurprijsbescherming ook gaat gelden voor huurders met een middenhuurwoning. Concreet betekent dit dat het WWS ook van toepassing wordt op huurwoningen tot en met 186 punten (€ 1.123,13, prijspeil juli 2023).

Dwingend Woningwaarderingsstelsel

Verder wordt met het wetsvoorstel beoogd om de huurprijsbescherming op basis van het WWS voor alle huurders en verhuurders in het lage- en middenhuursegment dwingend te maken in plaats van afdwingbaar. Dat houdt, kort gezegd, in dat er een verbod gaat gelden om een woonruimte te verhuren met een huurprijs die hoger ligt dan op grond van het WWS is toegestaan. Gemeenten krijgen in dat kader een handhavende rol om erop toe te zien dat verhuurders geen hogere huurprijs vragen. Ook wordt het voor de huurders in het middensegment mogelijk om gebruik te maken van de huurcommissie. Dit zal naar verwachting leiden tot meer zaken bij de huurcommissie.

Ten slotte worden verhuurders met dit wetsvoorstel verplicht om bij de aanvang van nieuwe huurcontracten de huurder te informeren over het aantal punten dat de woonruimte heeft en welke maximale huurprijs daarbij hoort op grond van het WWS.

Overgangsrecht

De nieuwe regulering geldt alleen voor nieuwe huurcontracten. Voor huurovereenkomsten afgesloten vóór de ingangsdatum van de nieuwe regulering geldt de regulering dus (nog) niet.

Tijdelijke nieuwbouwopslag

In het wetsvoorstel is aangekondigd dat er een nieuwbouwopslag zou worden ingevoerd voor nieuwbouwwoningen en bij kamerbrief van 9 november 2023 heeft de Minister deze regeling nog eens uitgebreid.

Op grond van deze regeling is het voor de verhuurders van nieuwbouwwoningen die (i) in gebruik worden genomen na de ingang van het wetsvoorstel en (ii) waarvan de start van de bouw vóór 1 januari 2026 ligt, mogelijk om de huur gedurende tien jaar, te verhogen met een percentage van 10% boven op de maximale huurprijs volgens het WWS.

Stand van zaken

Uit de kamerbrief van de Minister valt af te leiden dat de geplande invoering van de wet per 1 januari 2024 niet haalbaar is. Het advies van de Raad van State is immers nog niet gereed en zal vervolgens ook nog moeten worden verwerkt. Er wordt gestreefd naar een inwerkingtreding per 1 juli 2024. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Mocht u vragen hebben over het sluiten van een huurovereenkomst voor of na de inwerkingtreding van de Wet betaalbare huur, neem dan contact met ons op.