Samenwerken in een bouwteam, waar moet u op letten?

Blog

Schenkeveld Advocaten - bouwteam

Op 1 mei 2021 heeft Bouwend Nederland het model voor de bouwteamovereenkomst 1992 een upgrade gegeven. Reden om stil te staan bij het bouwteam. Wat is het doel van het bouwteam en waar moet u op letten bij het sluiten van een bouwteamovereenkomst?

Het bouwteam

Een bouwteam is een samenwerkingsverband tussen de opdrachtgever, de door hem ingeschakelde adviseurs en een bouwbedrijf met als doel de totstandkoming van een ontwerp voor het werk. In dit samenwerkingsverband brengt iedere partij zijn specifieke ervaring en deskundigheid in.

Het werken in een bouwteam zorgt ervoor dat de opdrachtgever en de aannemer in een zeer vroeg stadium van de voorbereiding van een bouwproject met elkaar in contact komen en vanaf dat moment met elkaar samenwerken aan de voorbereiding van dat project.

Voor de opdrachtgever heeft dit als voordeel dat hij een bij uitstek deskundige op het gebied van de uitvoering van bouwwerken en de daarmee samenhangende kostentechnische aspecten al in de ontwerpfase van het bouwproject betrekt. Het voordeel voor de aannemer is erin gelegen dat hij volledig op de hoogte is van het te realiseren project en met inachtneming van die kennis als eerste een prijsaanbieding voor het uit te voeren werk mag doen.

Bouwteamovereenkomst

Het uitgangspunt is dat een bouwteamovereenkomst wordt gesloten tussen een opdrachtgever en een aannemer. De andere leden van het bouwteam dienen wel te worden genoemd in de bouwteamovereenkomst, maar zij zijn geen partij bij deze overeenkomst.

In de bouwteamovereenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de samenstelling van het bouwteam, de verplichtingen van de opdrachtgever en de aannemer, de prijsaanbieding, de gunning en de aansprakelijkheid van partijen.

Nieuw model bouwteamovereenkomst

Bij de introductie van het model bouwteamovereenkomst 1992 was het gebruikelijk dat bij het sluiten van een bouwteamovereenkomst tussen de opdrachtgever en aannemer het ontwerp al in een vergevorderd stadium was. De laatste jaren wordt de aannemer vaak eerder bij het ontwerpproces betrokken en wordt vaker aan een bouwteam de opdracht verstrekt om slechts een voorlopig of definitief ontwerp op te stellen. Met deze ontwikkeling is in het nieuwe model rekening gehouden.

Ook is in het nieuwe model een Taakstellend Budget geïntroduceerd. Binnen dat Budget wordt door partijen geprobeerd om het ontwerp voor het werk te realiseren. Daarnaast worden in het model voor de bouwteamovereenkomst 2021 regels gegeven over de wijzigingen in de samenstelling van het bouwteam, biedt het de mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden aan een partij toe te delen in plaats van een standaardverdeling en is een gedetailleerde regeling opgenomen over de goedkeuring van de door de aannemer te vervaardigen ontwerpdocumenten.

Het model voor de bouwteamovereenkomst 2021 kunt u op de website van Bouwend Nederland gratis downloaden. In dit document zijn de wijzingen ten opzichte van het vorige model duidelijk aangegeven. Een gratis model kan handig zijn, maar houd er rekening mee dat ieder project anders is en dus dat het model voor de bouwteamovereenkomst 2021 waar nodig zal moeten worden aangepast. Laat u hierover goed adviseren. Hieronder treft u alvast enkele tips waar u op moet letten bij het sluiten van een bouwteamovereenkomst.

Zes tips & Tricks bij het sluiten van een bouwteamovereenkomst

1. Omschrijving project

Omschrijf het project waarvoor een ontwerp moet worden gerealiseerd zo gedetailleerd mogelijk, zodat het voor beide partijen duidelijk is om welk en wat voor soort project het gaat.

2. Taakstellend Budget

Het is van belang om het Taakstellend Budget zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen, omdat op deze manier sneller een aannemingsovereenkomst tot stand zal komen. Als de aannemer namelijk op basis van het door de opdrachtgever goedgekeurde ontwerp voor het werk een prijsaanbieding doet die past binnen het Taakstellend Budget, komt de aannemingsovereenkomst tot stand. Bij de omschrijving van het Taakstellend Budget is het raadzaam om aan te geven op welke stukken het Taakstellend Budget is gebaseerd. Geef, waar mogelijk, ook alvast de algemene kosten, winst- en risicokosten en kosten voor de CAR-verzekering aan.

3. Verplichtingen en verantwoordelijkheid partijen

Omschrijf zo duidelijk mogelijk de verplichtingen en verantwoordelijkheden van partijen. Het model voor de bouwteamovereenkomst geeft hiervoor duidelijke handvatten, maar kijk goed of deze ook reëel zijn voor het betreffende project.

4. Aansprakelijkheid aannemer

De aansprakelijkheid van de aannemer wordt in het model bouwteamovereenkomst 2021 beperkt, maar denk goed na tot welk bedrag deze aansprakelijkheid dient te worden beperkt. Ook hierbij is de omvang en het soort project van belang.

5. Vergoeding

Een aannemer kan op basis van de bouwteamovereenkomst aanspraak maken op een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Maak duidelijke afspraken over de vergoeding van die werkzaamheden.

6. Einde overeenkomst

Om te voorkomen dat het tussen partijen onduidelijk is wanneer een overeenkomst  eindigt, is het verstandig om daar duidelijke afspraken over te maken.

Vragen?

Twijfelt u of de afspraken van uw bouwteamovereenkomst duidelijk genoeg zijn of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Pien Schotman van Schenkeveld Advocaten via p.schotman@schenkeveldadvocaten.nl