De (onder)aannemer in gebreke stellen, waar moet u op letten?

Blog

Schenkeveld Advocaten - gescheurde muur

Als een opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet goed uitvoert dan wilt u als opdrachtgever dat de gebreken zo snel mogelijk worden opgelost. Een termijn voor herstel duurt (soms) te lang. De Hoge Raad gaf in 2019 de oplossing; de getrapte ingebrekestelling. Hiermee kan de opdrachtgever de aannemer sommeren binnen een korte redelijke termijn te bevestigen dat herstel binnen de gestelde termijn zal plaatsvinden. Waar moet u bij de ‘getrapte’ ingebrekestelling op letten?

Ingebrekestelling vereist?

Als u niet tevreden bent over de prestaties van de wederpartij en er geen vertrouwen meer in hebt dat het goedkomt dan wilt u soms liever van de overeenkomst af, maar dat kan niet zomaar. In dat geval moet eerst sprake zijn van verzuim. We spreken van verzuim als een schuldenaar in gebreke blijft om zijn verplichtingen uit een overeenkomst te voldoen. Dit verzuim treedt pas in als de schuldenaar eerst schriftelijk door de schuldeiser is aangemaand en hem een redelijke termijn van nakoming is gegeven; de zogenoemde ingebrekestelling.

Bij gebreken na de oplevering van een werk moet de opdrachtgever de opdrachtnemer in beginsel altijd gelegenheid geven voor herstel (artikel 7:759 BW). Normaal gesproken dient de opdrachtgever de opdrachtnemer een relatief lange termijn te geven om van zijn herstelrecht gebruik te maken om dat gebreken vaak niet op korte termijn kunnen worden hersteld en de termijn voor herstel redelijk moet zijn. De opdrachtgever moet in de gegeven hersteltermijn maar afwachten of de opdrachtnemer overgaat tot herstel. Als de opdrachtnemer daar niet toe overgaat dan is de hersteltermijn zonder enig resultaat verstreken. Dat kan problemen opleveren en onnodige vertraging.

De getrapte ingebrekestelling

De Hoge Raad heeft in 2019 hiervoor een oplossing gegeven, namelijk door de getrapte ingebrekestelling toe te staan. Die getrapte ingebrekestelling betreft een sommatie waarin enerzijds aan de opdrachtnemer een termijn wordt gegeven om eerst toe te zeggen dat de opdrachtnemer binnen de gestelde, eveneens een redelijke, termijn zijn verplichtingen zal nakomen en anderzijds een termijn waarin de verplichting tot herstel kan worden nagekomen. Over het arrest van de Hoge Raad schreven wij al eerder een blog: Ontbinding ingebrekestelling en verzuim: baanbrekend arrest van de Hoge Raad!

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recentelijk (31 augustus 2021) na verwijzing door de Hoge Raad geoordeeld dat een getrapte ingebrekestelling leidt tot verzuim. Reden om hierbij stil te staan. Hoe zat het ook alweer?

Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. heeft als hoofdaannemer voor de bouw/verbouwing van een sportcomplex in Goes en Alukon Zeeland B.V. als onderaannemer levering en plaatsing van aluminium kozijnen en vliesgevels, met zetwerk en beglazing opgedragen tegen een aanneemsom van € 155.000,=. Fraanje verwijt Alukon dat deze telkens structureel te laat presteerde en voorts deels andere basis­profielen had geleverd dan was overeengekomen.

Fraanje heeft vervolgens Alukon op een getrapte wijze ingebreke gesteld, namelijk door te sommeren om binnen vijf dagen schriftelijk te verklaren dat binnen drie weken alsnog de juiste vliesgevelpuien zouden worden aangebracht. De vraag is of een dergelijke ingebrekestelling wel kan? Zoals gezegd, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat dit kan. Temeer nu blijkt dat in  de bouwpraktijk behoefte is aan deze getrapte ingebrekestelling. Logisch aangezien vertraging zoveel als mogelijk moet worden voorkomen en door de getrapte ingebrekestelling de termijn voor herstel niet lijdzaam hoeft te worden afgewacht.

Tips en tricks bij het opstellen van een ‘getrapte’ ingebrekestelling

De getrapte ingebrekestelling is dus handig in de praktijk maar waar moet u opletten bij het opstellen van een getrapte ingebrekestelling?

  1. Omschrijf het werk waarvoor de opdrachtnemer zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd.
  2. Omschrijf welke werkzaamheden ondeugdelijk zijn uitgevoerd en waarom.
  3. Stel een redelijke termijn waarin de opdrachtnemer schriftelijk aan u moet laten weten of hij de werkzaamheden zal gaan herstellen binnen de voorgestelde termijn voor herstel. Kies een reactietermijn die reëel is omdat u anders het risico loopt dat de ingebrekestelling niet deugdelijk is. Het Gerechtshof vond vijf dagen niet onredelijk kort.
  4. Stel een redelijke termijn waarbinnen de opdrachtnemer de werkzaamheden moet hebben hersteld. Bedenk welke termijn daadwerkelijk reëel is voor het soort herstelwerkzaamheden omdat u anders het risico loopt dat de ingebrekestelling niet deugdelijk is.

Vragen?

Twijfelt u of de inhoud van uw ingebrekestelling duidelijk genoeg is of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Pien Schotman via p.schotman@schenkeveldadvocaten.nl