U lijdt schade door een fout van uw accountant. Wat nu?

Blog

Schenkeveld Advocaten - accountant

Als ondernemer, maar ook privé, moet u soms dienstverleners inschakelen om zaken te regelen. Een notaris, een makelaar, een assurantietussenpersoon of een accountant bijvoorbeeld. Maar deze dienstverleners kunnen fouten maken. Wat kunt u doen als uw accountant een beroepsfout heeft gemaakt, en u daardoor schade lijdt? Schenkeveld Advocaten vertelt u er graag meer over.

De beroepsaansprakelijkheid van accountants

Als u een accountant inhuurt doet u dat op basis van een overeenkomst van opdracht. U bent de opdrachtgever, uw accountant is de opdrachtnemer. Op grond van artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek moet uw accountant bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ‘de zorg van een goed opdrachtnemer’ in acht nemen. Uw accountant heeft, met andere woorden, een zorgplicht.

Zorgplicht accountant

De zorgplicht van accountants is in de wet niet verder uitgewerkt, maar in de rechtspraak wel. Daarin is bepaald dat een opdrachtnemer zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden als hij zich heeft gedragen zoals een redelijk handelende en redelijk bekwame vakgenoot met dezelfde kennis en ervaring in dezelfde situatie zou hebben gedaan. Of dat het geval is hangt in de praktijk vrijwel altijd af van de omstandigheden van het geval, maar in de rechtspraak zijn voor de verschillende beroepsgroepen wel normen ontwikkeld. Rechters kijken bovendien ook altijd hoe deskundig de opdrachtgever zelf was.

Kan worden vastgesteld dat een opdrachtnemer in strijd heeft gehandeld met zijn zorgplicht? Dan moet hij de schade vergoeden die de opdrachtgever daardoor lijdt. Daarbij komt niet alle schade automatisch voor vergoeding in aanmerking: het uitgangspunt is dat de opdrachtnemer de opdrachtgever zodanig compenseert dat hij in dezelfde financiële positie komt als wanneer hij door een behoorlijk behandelend vakgenoot zou zijn geadviseerd, en op basis daarvan zou hebben gehandeld.

Een voorbeeld uit de praktijk: accountant aansprakelijk voor schade

In een zaak die in 2018 bij de rechtbank Gelderland speelde draaide het om de bedrijfsopvolging van een bouwbedrijf. Dit bedrijf werd sinds 1979 gerund door twee vaders. In 2012 wilden zij het bouwbedrijf overdragen aan hun zonen. Een fiscaal jurist van de huisaccountant die al zo’n 40 jaar bij het bedrijf was betrokken adviseerde over de overname. Deze fiscalist nam in zijn schriftelijk advies de algemene melding op dat de zonen op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) het bouwbedrijf minimaal vijf jaar moesten voortzetten. Alleen dan zouden zij voor vrijstelling van schenkbelasting in aanmerking komen. De fiscalist wees er daarbij niet expliciet op dat aan die voorwaarde niet zou zijn voldaan als het bedrijf binnen die vijf jaar failliet zou gaan.

U raadt het al: het bouwbedrijf ging in het voorjaar van 2013 failliet. Vervolgens ontvingen beide zonen een aanslag schenkbelasting van de Belastingdienst, ieder van ruim vier ton. Zij wisten dit bedrag met veel pijn en moeite terug te brengen tot nihil, maar daarvoor moesten zij met terugwerkende kracht de schenkingsakten laten vernietigen. Zij stelden de huisaccountant aansprakelijk voor de daarvoor gemaakte kosten.

De rechtbank Gelderland oordeelde dat het accountantskantoor inderdaad aansprakelijk was: het kantoor had niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en bekwaam adviseur verwacht mocht worden. De fiscalist had – gelet op de liquiditeit en het toekomstperspectief van het bedrijf in 2012 – de mannen uitdrukkelijk moeten wijzen op de gevolgen van een faillissement voor de toepassing van de BOR. De algemene mededeling over de termijn van vijf jaar was daarvoor niet voldoende, de aannemers waren tenslotte juridische leken. Het accountantskantoor moest van de rechter 60% van de schade van de zonen vergoeden. De zonen moesten 40% zelf dragen, omdat het faillissement ook deels hun eigen schuld was, en bij anders handelen wellicht nog voorkomen had kunnen worden.

Uw accountant aansprakelijk stellen

Heeft uw accountant een beroepsfout gemaakt? In strijd gehandeld met zijn zorgplicht? En hebt u daardoor schade geleden? Dan kunt u uw accountant aansprakelijk stellen voor deze schade. Dat doet u in een civiele procedure.

U kunt ook een klachtenprocedure starten bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) of een tuchtklacht indienen bij de Accountantskamer. In deze procedures kunt u alleen geen schadevergoeding vorderen.

Schakel tijdig juridisch advies in. Wij kunnen u helpen bij het aansprakelijk stellen en het nemen van de vervolgstappen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u zelf uw accountant aansprakelijk stellen? Of een andere dienstverlener? Neemt u dan gerust contact op met onze advocaten beroepsaansprakelijkheid.

Vanwege de complexiteit van de kwesties behandelen wij uw zaak enkel op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief dan wel verzoeken wij uw rechtsbijstandsverzekeraar om te betalen als  u daarvoor verzekerd bent.