Wat als uw assurantietussenpersoon een beroepsfout maakt?

Blog

U heeft uw verzekeringsportefeuille uitbesteed aan een assurantietussenpersoon. In het volste vertrouwen dat u nu en in de toekomst gedekt bent voor de risico’s die u loopt. Maar wat doet u als blijkt dat uw assurantietussenpersoon u onvolledig of verkeerd heeft geadviseerd? En u toch niet (volledig) gedekt bent? Schenkeveld Advocaten informeert u graag wat uw mogelijkheden zijn.

Beroepsaansprakelijkheid

Als u een assurantietussenpersoon inhuurt doet u dat op basis van een overeenkomst van opdracht. U bent de opdrachtgever, de tussenpersoon is de opdrachtnemer. Op grond van de wet moet een opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden ‘de zorg van een goed opdrachtnemer’ in acht nemen. Hij heeft, met andere woorden, een zorgplicht.

Deze zorgplicht is in de wet niet verder uitgewerkt, maar in de rechtspraak wel. Daarin is bepaald dat een opdrachtnemer zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden als hij zich heeft gedragen zoals een redelijk handelende en redelijk bekwame vakgenoot met dezelfde kennis en ervaring in dezelfde situatie zou hebben gedaan.

Heeft een opdrachtnemer in strijd gehandeld met zijn zorgplicht? Dan moet hij de schade vergoeden die de opdrachtgever daardoor lijdt. Daarbij wordt niet alle schade automatisch vergoed: het uitgangspunt is dat de opdrachtnemer de opdrachtgever zodanig compenseert dat deze uiteindelijk in dezelfde financiële positie komt als wanneer hij door een behoorlijk behandelend vakgenoot zou zijn geadviseerd, en hij op basis daarvan zou hebben gehandeld.

Beroepsaansprakelijkheid van een assurantietussenpersoon

Of een opdrachtnemer in strijd heeft gehandeld met zijn zorgplicht hangt in de praktijk vrijwel altijd af van de omstandigheden van het geval. In de rechtspraak zijn voor de assurantietussenpersoon wel nadere normen ontwikkeld.

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 10 januari 2003 namelijk aangegeven wat er specifiek onder de zorgplicht van een assurantietussenpersoon moet worden verstaan. De Hoge Raad overwoog in die zaak dat het de taak van de assurantietussenpersoon is te waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Tot die taak behoort in principe ook dat – kort gezegd – de assurantietussenpersoon de verzekeringnemer op tijd wijst op de gevolgen voor de dekking van bij hem bekend geworden feiten. Het betekent ook dat de assurantietussenpersoon  erop toe moet zien dat door of namens de verzekeringnemer op tijd alle mededelingen aan de verzekeraar worden gedaan, waarvan de tussenpersoon behoort te begrijpen dat ze gevolgen hebben voor de dekking. Daarbij gaat het om mededelingen over feiten en omstandigheden die bij de assurantietussenpersoon bekend zijn of die hem redelijkerwijs bekend behoren te zijn. Beschikt de tussenpersoon niet over voldoende gegevens? Of mag hij er niet vanuit gaan dat de gegevens waarover hij beschikt nog volledig en juist zijn? Dan moet hij daar bij zijn cliënt naar informeren. De assurantietussenpersoon is niet slechts een doorgeefluik tussen de verzekerde en de verzekeringsmaatschappij.

Een voorbeeld uit de praktijk: assurantietussenpersoon aansprakelijk voor schade

In een zaak die in 2018 bij Gerechtshof in Den Haag speelde draaide het om de zorgplicht van een assurantietussenpersoon. In deze zaak ruilde een man een Jaguar in voor een Audi. Deze Audi werd door de tussenpersoon bij dezelfde verzekeraar en op dezelfde polis als de Jaguar aangemeld. De verzekeraar eiste echter dat voor de Audi, in plaats van het bij de Jaguar vereiste alarmsysteem klasse 2, een klasse 3 alarmsysteem zou worden ingebouwd. De tussenpersoon gaf dit wel door aan de dealer, maar niet aan de eigenaar van de Audi. De verzekeraar stuurde de gewijzigde polis rechtsreeks naar de eigenaar van de Audi, die de gewijzigde clausule niet las. Hij liet geen beveiligingssysteem van klasse 3 inbouwen.

U raadt het al: de auto werd gestolen. En de verzekeraar vergoedde de schade niet, aangezien de Audi niet was voorzien van een klasse 3 alarmsysteem. De eigenaar van de auto stelde vervolgens de assurantietussenpersoon aansprakelijk voor de schade van bijna € 45.000.

Het Gerechtshof oordeelde dat de gewijzigde clausule, waarin de verzekeraar eiste dat er een klasse 3 alarmsysteem zou worden ingebouwd, zo belangrijk was voor de dekking dat de tussenpersoon dit persoonlijk aan de eigenaar van de Audi had moeten meedelen. De tussenpersoon had dus in strijd gehandeld met zijn zorgplicht. Maar omdat de eigenaar van de Audi zijn polis zelf ook niet goed had gelezen hoefde de tussenpersoon wel maar 50% van de schade te vergoeden.

Uw assurantietussenpersoon aansprakelijk stellen

Heeft uw assurantietussenpersoon in strijd gehandeld met zijn zorgplicht? En lijdt u daardoor schade? Dan kunt u uw assurantiepersoon aansprakelijk stellen voor deze schade. Dit doet u in een civiele procedure.

Bent u consument, dan kunt u er ook voor kiezen om, in plaats van bij de rechter, een klachtprocedure te starten bij het Kifid. Het Kifid kan dan in de meeste gevallen een bindende uitspraak doen en vergoeding toekennen.

Wilt u uw assurantietussenpersoon aansprakelijk stellen? Of een andere zakelijke dienstverlener? Schakel tijdig juridisch advies in! Onze advocaten beroepsaansprakelijkheid hebben veel bedrijven en consumenten bijgestaan in procedures bij de rechter en het Kifid. U kunt contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen of te bellen met 072 – 514 46 66.

Vanwege de complexiteit van de kwesties behandelen wij uw zaak enkel op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief dan wel verzoeken wij uw rechtsbijstandsverzekeraar om te betalen als  u daarvoor verzekerd bent.

Op de hoogte blijven van het laatste juridische nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!