Ben ik verplicht om te leveren als mijn klant in de financiële problemen komt door het coronavirus?

Blog

 

Er is inmiddels een grote hoeveelheid informatie beschikbaar over de rechten, plichten, (on)mogelijkheden en risico’s in verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

In veel gevallen wordt dat bekeken vanuit het oogpunt van een afnemer: ‘ben ik als huurder verplicht om huur te blijven betalen?’, ‘kan ik als koper een overeenkomst ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden?’, ‘ben ik verplicht om de bijdrage voor de kinderopvang te blijven betalen, ook al kan ik daar nu geen gebruik van maken?’ zijn enkele van de vragen waar – terecht en begrijpelijk – veel aandacht voor is.

Maar wat nou als u op grond van een overeenkomst gehouden bent om bepaalde diensten of zaken te leveren, de afnemer u vraagt om ‘gewoon’ te leveren en u vreest dat de afnemer niet in staat is om u daarvoor te betalen door de financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus?

Eerst leveren, dan betalen

Over het algemeen geldt dat u als verkoper/leverancier als eerst moet ‘presteren’, terwijl de koper/afnemer pas na de levering hoeft te betalen. Contractueel kan dat uiteraard anders geregeld zijn, maar het is gebruikelijk dat de koper een termijn van bijvoorbeeld veertien dagen na de aflevering krijgt om te betalen.

Overleg, opschorten of ontbinden?

De verkoper kan niet eenzijdig op deze afspraken terugkomen en van de koper verlangen dat hij eerst betaalt en daarna pas geleverd krijgt. De verkoper kan uiteraard met de koper in overleg treden om afspraken te maken over (gedeeltelijke) vooruitbetaling of een andere manier van zekerheidsstelling, maar de koper is niet verplicht om daarmee in te stemmen. In bijzondere tijden als deze kan natuurlijk wel coulance worden verwacht (over en weer), maar een garantie op succesvol overleg is er niet.

Als overleg tussen partijen niet tot een oplossing leidt, dan zal de verkoper in beginsel verplicht zijn om te leveren als dat is afgesproken. Dat brengt het risico met zich mee dat zijn facturen onbetaald worden gelaten. Dat risico bestaat altijd, maar zeker nu veel partijen in financiële problemen zullen verkeren.

De verkoper kan niet alleen op grond van dat risico de overeenkomst ontbinden of zijn verplichting om te leveren opschorten. Op het moment dat hij moet ‘presteren’, is de koper namelijk vaak nog nergens toe verplicht. Hij hoeft pas iets te doen als de verkoper correct heeft geleverd. De koper kan vóór de levering door de verkoper dan ook niet tekortschieten in een verplichting, wat in beginsel wél een vereiste is voor ontbinding of opschorting door de verkoper.

Goede grond voor vrees dat er niet wordt nagekomen

De verkoper zou – in voorkomende gevallen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval – een beroep kunnen doen op artikel 6:263 BW. Daarin is kort gezegd bepaald dat de verkoper – hoewel hij als eerst moet presteren – zijn verplichtingen toch mag opschorten, als hem na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die hem goede grond geven om te vrezen dat de koper zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen.

Het moet dus wel gaan om omstandigheden die bekend zijn geworden na het sluiten van de overeenkomst. Als er nu, ná de uitbraak van het coronavirus, een koopovereenkomst wordt gesloten, kan dus geen beroep op dit artikel worden gedaan. In dat geval kan uiteraard wel worden overeengekomen dat er (gedeeltelijk) vooruit wordt betaald.

Verder moet er een ‘goede grond’ bestaan om te vrezen dat de betalingsverplichtingen niet worden nagekomen. Hier moet niet te lichtzinnig over worden gedacht. Ongefundeerde geruchten of eigen aannames over betalingsproblemen of mogelijke faillissementen, zijn normaal gesproken niet voldoende om hier een beroep op te kunnen doen. Het gegeven dat door de genomen maatregelen in verband met Corona per definitie veel bedrijven in financieel zwaar weer verkeren, is dat evenmin.

Schenkeveld Advocaten is uw sparringspartner in tijden van Corona

Daarbij moet uiteraard ook niet vergeten worden dat het opschorten van leveringen ertoe kan leiden dat de koper nog verder in de financiële problemen komt. Ook vanuit dat oogpunt zou hier naar een balans moeten worden gezocht tussen het afdekken van risico’s en het bijdragen aan de oplossing of het voorkomen van verdere problemen. Dat geldt uiteraard twee kanten op.

Laat u zich vooral goed informeren en adviseren als u zich voor een situatie gesteld ziet dat u als verkoper vreest dat u na de levering niet betaald krijgt of als u koper bent en geconfronteerd wordt met een verkoper die met deze vrees kampt. Wij sparren graag met u en denken hierover graag met u mee om u hierin zo goed mogelijk te begeleiden. Neem contact op via het contactformulier of bel ons op 072-514 46 66