Weigeren passende functie kan leiden tot verlies van transitievergoeding

Blog

Schenkeveld Advocaten - dame aan het werk

Een werknemer mag niet zomaar een door de werkgever aangeboden passende functie weigeren. In het ergste geval verspeelt de werknemer daarmee namelijk het recht op een transitievergoeding en aanspraak op een WW-uitkering.

Wanneer transitievergoeding?

Een werknemer maakt (kort gezegd) aanspraak op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Indien de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Het hof Den Bosch heeft zich recentelijk over de vraag gebogen of het weigeren van herplaatsing door een werknemer kan worden aangemerkt als ernstig verwijtbaar handelen.

Wat is herplaatsing?

Om de uitspraak van het hof beter te begrijpen, is het van belang om te weten wat er wordt bedoeld met herplaatsing. Voordat een werkgever kan overgaan tot het ontslag van een werknemer, moet hij eerst onderzoeken of herplaatsing van de werknemer in een passende functie, al dan niet na scholing, binnen een redelijke termijn mogelijk is en/of in de rede ligt. Er is sprake van een passende functie als deze functie aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer.

Maar wat als de werknemer een aangeboden herplaatsing weigert? Mag de werkgever dan overgaan tot ontslag en weigeren om de werknemer een transitievergoeding te betalen?

Uitspraak hof Den Bosch

Zoals gezegd heeft het hof Den Bosch zich onlangs over deze vraag uitgelaten. Wat was er aan de hand? Een werknemer – die bijna 20 jaar werkzaam was geweest in een ploegendienst – werd door de werkgever met toestemming van het UWV ontslagen, omdat haar functie was vervallen.

Voordat zij werd ontslagen, had de werkgever haar drie keer een andere functie aangeboden. De eerste twee functies waren functies in de dagdienst, maar aangezien de werknemer liever in de ploegendienst wilde blijven werken, had zij deze functies geweigerd. Om aan haar wens tegemoet te komen, had de werkgever haar vervolgens een derde functie aangeboden. Dit keer wel in de ploegendienst. Op deze functie was de werknemer ook niet ingegaan.

Op zijn beurt weigerde de werkgever na het ontslag de werknemer een transitievergoeding te betalen, aangezien de werknemer drie keer een passende functie had geweigerd. Hierop startte de werknemer een procedure bij de kantonrechter, waarin zij toekenning van de transitievergoeding van ruim € 42.000,– bruto verzocht. De kantonrechter wees het verzoek af, waarna de werknemer in hoger beroep ging.

Het hof oordeelde dat de werknemer in deze zaak onvoldoende duidelijk had gemaakt waarom de derde functie die haar werd aangeboden niet passend zou zijn. Zonder nadere toelichting was het volgens het hof niet duidelijk waarom de werknemer deze functie niet had aanvaard. Vervolgens overwoog het hof dat de werkgever de werknemer niet had kunnen herplaatsen vanwege de weigerachtige houding van de werknemer. Dit niet-constructieve gedrag beschouwde het hof als ernstig verwijtbaar handelen, waardoor de werknemer geen aanspraak kon maken op een transitievergoeding.

Conclusie

Uit deze uitspraak volgt dat het een werknemer niet helemaal vrijstaat om een aanbod voor een passende functie naast zich neer te leggen. Doet de werknemer dat wel? Dan kan dat grote financiële gevolgen hebben, aangezien daarmee het recht op een transitievergoeding in gevaar komt. Bovendien bestaat er een risico dat de werknemer hiermee zijn WW-uitkering misloopt, omdat het UWV zou kunnen oordelen dat de werknemer verwijtbaar werkloos is.

Vragen?

Heeft u nog vragen over herplaatsing of over de transitievergoeding? Neem dan contact op met onze advocaten arbeidsrecht.