Verliest het concurrentiebeding bij promotie zijn werking?

Blog

U heeft als werkgever een concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Op die manier wilt u voorkomen dat een werknemer na het einde van het dienstverband bij een concurrent aan de slag gaat. Kan promotie van een werknemer invloed hebben op de geldigheid het concurrentiebeding?

Het concurrentiebeding

Er wordt veel geprocedeerd over de geldigheid van concurrentiebedingen. Zeker nu de economie weer is aangetrokken en het een trend lijkt te zijn voor werknemers om te switchen van baan, is het concurrentiebeding alleen maar belangrijker geworden. In arbeidsovereenkomsten worden massaal concurrentiebedingen opgenomen om te voorkomen dat de werknemer bedrijfsgevoelige informatie, klantenbestanden of informatie over werkwijzen na een overstap met de concurrent deelt. Omdat het concurrentiebeding werknemers beperkt in hun vrije arbeidskeuze, is het concurrentiebeding alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. De rechter maakt naast een aantal formele aspecten een belangafweging tussen de belangen van de werkgever en de werknemer en kan vervolgens het concurrentiebeding in stand laten, matigen of zelfs vernietigen.

Promotie tijdens dienstverband

Hoe zit het nu eigenlijk als de werknemer door promotie een andere functie heeft gekregen binnen het bedrijf? De werknemer verricht hierdoor bijvoorbeeld specialistischer werk, met als gevolg dat het aantal beschikbare en gelijkwaardige functies voor die werknemer afnemen. De beperkingen van het concurrentiebeding kunnen daardoor aan het eind van het dienstverband groter zijn dan toen het beding werd aangegaan. Kan de werkgever de werknemer in dit geval nog steeds aan het concurrentiebeding houden?

De rechter toetst of:

  1. Er sprake is van een ingrijpende functiewijziging, waarbij de rechter kijkt of promotie tot het normale carrièreperspectief van de werknemer behoorde en of het voorzienbaar was dat werknemer op enig moment zou doorgroeien naar een andere functie.
  2. Het concurrentiebeding door de ingrijpende functiewijziging daadwerkelijk zwaarder op de werknemer is gaan drukken. Bij dit criterium toetst de rechter of, en zo ja in hoeverre, de werknemer na het einde van het dienstverband wordt belemmerd een nieuwe, gelijkwaardige werkkring te vinden.

Als aan de voorgaande twee criteria is voldaan, kan de rechter besluiten het concurrentiebeding te vernietigen. Afhankelijk van de situatie en de belangenafweging verliest het concurrentiebeding bij promotie zijn werking. De rechtspraak is wat dat betreft wisselend, omdat iedere keer weer wordt gekeken naar de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval.

Is het verstandig om een concurrentiebeding opnieuw overeen te komen?

Niet elke carrièrestap leidt tot de ongeldigheid van het concurrentiebeding. Het risico met betrekking tot de geldigheid van het beding vloeit onder andere voort uit de belangenafweging van de rechter. Om het risico te beperken dat de rechter het concurrentiebeding vernietigt, adviseren wij om bij promotie of een ingrijpende functiewijziging het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeen te komen met de werknemer.

Twijfelt u over de geldigheid van het overeengekomen concurrentiebeding of wilt u een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst, dan kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze arbeidsrecht specialisten.