Subsidie voor hernieuwbare energie (SDE)

Blog

De subsidie voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) maakt de uitrol van hernieuwbare energie mogelijk. De minister van Economische Zaken en Klimaat stelt voor de voorjaarsronde van de SDE+ 2018 een verplichtingenbudget beschikbaar van € 6.000.000.000,=. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen kunnen van 13 maart 2018 tot en met 5 april 2018 een subsidie aanvragen op grond van de SDE+.

Emissiereductie

Het kabinet streeft naar 49 procent emissiereductie in 2030. Om dit doel te bereiken heeft de overheid de SDE+ opgezet. Met de SDE+ wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorzienig in Nederland stimuleren.

Vergoeding onrendabele top

De SDE+ maakt de uitrol van hernieuwbare energie versneld mogelijk, door de onrendabele top van projecten te vergoeden. Energieopwekking uit hernieuwbare bronnen als zon, wind, water, biomassa en geothermie is namelijk in de meeste gevallen nog altijd duurder dan energieopwekking uit fossiele bronnen.

Verplichtingenbudget

Om de uitrol van deze technieken te stimuleren en om de doelen tijdig te bereiken, stelt de minister van Economische zaken en Klimaat voor de voorjaarsronde van de SDE+ 2018 een verplichtingenbudget beschikbaar van € 6.000.000.000,-. Het verplichtingenbudget is het bedrag waarvoor nieuwe SDE+ beschikkingen kunnen worden afgegeven. Het verplichtingenbudget gaat uit van het maximale subsidiebedrag (verschil tussen het basisbedrag en de basisenergieprijs). Dit is het bedrag waarvoor het Rijk een juridische verplichting aangaat.

Betaling SDE+ subsidie

De SDE+ subsidie wordt uitgekeerd na inbedrijfname van de betreffende projecten en naar rato van de hernieuwbare energieproductie gedurende de looptijd. De hoogte van de subsidie per energie-eenheid wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de marktwaarde van hernieuwbare energie.

Principes

De SDE+ kenmerkt zich door drie principes:

  1. Onrendabele top subsidies. De SDE+ compenseert het verschil tussen de kostprijs van een hernieuwbaar energieproject en de marktwaarde van de geproduceerde energie, ook wel de onrendabele top genoemd.
  2. Een gefaseerde openstelling. Het SDE+ 2018 budget wordt in fases opengesteld voor hernieuwbare energieprojecten. In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens € 0,11/kWh en € 0,13/kWh.
  3. Maximering van het basisbedrag. Het maximale basisbedrag waarvoor technieken aanspraak kunnen maken op de SDE+ is net als in 2017 € 0,13/kWh. Technieken met een basisbedrag hoger dan € 0,13/kWh kunnen aanspraak maken op de SDE+, maar voor deze projecten zal niet de gehele onrendabele top worden vergoed.

Twee openstellingsrondes

In 2018 vinden er twee openstellingsrondes plaats. De eerste ronde staat open van 13 maart 2018 tot en met 5 april 2018 en heeft een verplichtingenbudget van € 6 miljard. Daarnaast wil de Minister van Economische Zaken en Klimaat in een tweede openstellingsronde voorzien in het najaar met een zelfde verplichtingenbudget van € 6 miljard. Meer informatie over de SDE+ voor 2018 is te vinden in de kamerbrief van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (Eric Wiebes) van 6 december 2017.

Heeft u een project voor hernieuwbare energie dat in aanmerking komt voor de SDE+, vergeet dan niet om tijdig in te schrijven. Mocht u vragen hebben over de SDE+ dan wel over het aanvragen van subsidie, neem dan contact op met één van onze specialisten.