Ondeugdelijke elektriciteitsmeter: factuur betalen?

Blog

Is de klant verplicht om de facturen van de voormalige energieleverancier te betalen ook als duidelijk is dat sprake is van een foutieve registratie van het verbruik van elektriciteit?

Overeenkomst tot leveren gas en elektriciteit

De klant heeft een overeenkomst tot het leveren van gas en elektriciteit gesloten met Energie der Nederlanden B.V. (hierna: EDN). Deze overeenkomst is opgezegd door de klant waarna de klant is overgestapt naar Robin als leverancier van gas en elektriciteit.

EDN heeft een eindafrekening gestuurd: € 1.772,80 voor de levering van 8.957 kWh aan elektriciteit en € 910,– voor de levering van 1.127 m3 gas.

Vervolgens krijgt de klant een brief van Enexis B.V. waarin staat dat bij onderzoek is gebleken dat de elektriciteitsmeter waarmee het gefactureerde verbruik is geregistreerd niet aan de geldende wettelijke voorschriften voldeed en dat de klant aanspraak kan maken op een correctie van de energierekening.

Er blijkt vervolgens dat de registratie van het verbruik van 8.957 kWh aan elektriciteit  onjuist is geweest. Het juiste verbruik was 3.120 kWh.

EDN is niet overgegaan tot een correctie van de energiefactuur, maar heeft de klant vanwege onderlinge afspraken van het platform van de Nederlandse energiesector verwezen naar de opvolgende energieleverancier Robin.

EDN vordert betaling van de volledige eindfactuur

EDN vordert betaling van de achterstallige facturen ter hoogte van € 1.631,70. De klant voert hiertegen verweer en stelt dat dit een te hoog bedrag is, omdat de registratie onjuist is geweest. De kantonrechter heeft de vorderingen van EDN afgewezen en EDN in de proceskosten veroordeeld. Hiertegen is hoger beroep ingesteld.

Hoger beroep bij het gerechtshof

Interessant zijn de volgende overwegingen van het gerechtshof.

Op grond van welke bepaling moet klant betalen voor foutieve registratie?
Het gerechtshof overweegt dat EDN niet alleen betaling verlangt voor de energie die zij feitelijk heeft geleverd maar ook voor dat deel van de elektriciteit waarvan achteraf is vastgesteld dat het door een foutieve registratie niet is geleverd. Als EDN hiervan betaling wil vorderen dan dient zij haar vordering te onderbouwen door te stellen op grond van welke wettelijke bepaling of welk contractueel beding de verplichting bestaat om te betalen voor meer elektriciteit dan aan haar is geleverd.

Verbindend platform in de energiesector met onderlinge afspraken
EDN probeert dit te onderbouwen door te verwijzen naar het “verbindend platform in de energiesector waarin alle marktpartijen zijn vertegenwoordigd”. Uit de onderlinge afspraken zou blijken dat de opvolgend leverancier, in dit geval Robin, verantwoordelijk is voor de verrekening. Hiertegen wordt echter aangevoerd dat de klant geen partij is bij deze overeenkomst. Dit is naar het oordeel van het gerechtshof correct. EDN heeft dan ook nagelaten een deugdelijke rechtsgrond aan te voeren voor de gevorderde betaling.

Berekening betaling
Ten aanzien van het elektriciteitsverbruik wordt door het gerechtshof een herberekening gemaakt. In plaats van 8.957 kWh is er 3.120 kWh geleverd. Het gerechtshof oordeelt dat het verschuldigde bedrag wordt berekend door 3.120/8.957e deel van € 1.772,80 te bepalen. Dit is een bedrag van € 617,52. Dit betekent dat er nog een bedrag betaald dient te worden van € 476,42. Dit bedrag wordt toegewezen en de proceskosten worden gecompenseerd.

Ten aanzien van het gasverbruik overweegt het gerechtshof dat niet bestreden is dat gas is geleverd. Hiervoor wordt dan ook een bedrag van € 910,– toegewezen.

Lees de algemene voorwaarden goed

Het is raadzaam om bij een discussie met de energieleverancier de algemene voorwaarden goed te lezen. In dit geval ontbrak bij EDN een bepaling waaruit blijkt dat de kosten voortvloeiend uit een verkeerd gemeten verbruik op de opvolgende energieleverancier verhaald kunnen worden. De oude energieleverancier diende de kosten dan ook te verrekenen met de eindfactuur op basis van de berekening die het gerechtshof maakt.

Mocht u vragen hebben over energierecht dan kunt u die stellen aan één van onze specialisten.

Klik hier voor de uitspraak van het hoger beroep