Kunnen ATV-dagen als werkbare dagen in aanmerking komen?

Blog

In deze procedure had de aannemer gesteld dat ATV-dagen niet als werkbare dagen in aanmerking kunnen komen en dat zij dus ook niet gehouden was om de opdrachtgever over die dagen korting te betalen.

Partijen hadden een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten ten aanzien van de bouw van appartementen. De opdrachtgever had gesteld dat de aannemer toerekenbaar tekort was geschoten in de nakoming van de koop-/aannemingsovereenkomst. De appartementen waren niet binnen de overeengekomen tijd opgeleverd aan de individuele appartementsrechteigenaren, en de aannemer had ook niet de schadevergoeding uitgekeerd waar zij recht op hadden, aldus de opdrachtgever. De aannemer had erkend dat de bouwtijd was overschreden. Zij had het aantal kalenderdagen waarmee de bouwtijd was overschreden echter betwist en had onder andere gesteld dat tien ATV-dagen geen werkdagen waren.

De aannemer had gesteld dat de ATV-dagen collectieve roostervrije dagen waren waarop het hele bedrijf gesloten was. De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft echter overwogen dat de aannemer niet had aangetoond dat de desbetreffende tien dagen algemeen erkende, door de overheid, dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst, voorgeschreven vrije dagen betreffen. Arbiters merkten bovengenoemde tien dagen dan ook aan als werkdagen. De aannemer was de korting dus aan de opdrachtgever verschuldigd.