Korting per kalenderdag of per werkdag?

Blog

Als er geprocedeerd wordt over overschrijding van de bouwtijd, en dus over de eventuele aan de opdrachtgever door de aannemer te betalen korting, komt de vraag nog al eens boven drijven of de korting nu over de kalenderdagen of over werkbare werkdagen moet worden gerekend. Voor overeenkomsten onder vigeur van de UAV kan aan de hand van vaste rechtspraak van de Raad van Arbitrage worden betoogd dat het gaat om de werkbare werkdagen. Maar wat nu als de UAV helemaal niet overeengekomen zijn of partijen zijn afgeweken van de UAV?

Het geschil

In een recente procedure voor de Raad van Arbitrage twisten opdrachtgever en aannemer over de te late oplevering van een woonzorgcomplex. Het was vervolgens de vraag of uit de contractstukken nou moest worden afgeleid dat de korting moest worden gerekend over kalenderdagen of over werkbare werkdagen Arbiters in eerste aanleg waren van oordeel dat korting aan de opdrachtgever moest worden toegekend voor zowel werk- als niet-werkdagen.

Het belang van het vonnis

De aannemer slaagt in zijn hoger beroep. De uitspraak is relevant voor de praktijk, omdat het oordeel duidelijkheid schept over de wijze waarop uitdrukkelijk moet worden afgeweken van paragraaf 42 lid 3 UAV 1989.

Uit de uitspraak vloeit voort dat als partijen willen afwijken van de UAV, waarin staat dat met “dag” werkbare werkdag wordt bedoeld, dat heel duidelijk op papier moet worden gezet. Uit de onderhavige overeenkomst viel voor arbiters niet af te leiden dat partijen beoogd hebben af te wijken van de UAV. Arbiters overwegen als volgt:

“Appelarbiters lezen de overeenkomst zo dat daarmee is beoogd duidelijk te maken dat geen korting per dag geldt maar dat de korting is terug te vinden in het bestek. Anders dan de opdrachtgeefster meent, is het woord kalenderdag “slechts” in relatie tot de hoogte van de korting genoemd. Dit geldt temeer nu slechts de hoogte van de korting en niet de dagen waarover korting wordt berekend genoemd is. Dat het bestek spreekt van “kalenderdag” leidt niet tot een ander oordeel. De overeenkomst prevaleert immers boven het bestek en voorts bepaalt de UAV dat “dag” en “kalenderdag” synoniemen zijn.”

Voor u van belang

De uitspraak bevestigt de lijn in de rechtspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw dat als partijen willen afwijken van de UAV, er moet zijn voorzien in een uitdrukkelijke afwijking. Blijkens de uitspraak geniet het de voorkeur om dit a) duidelijk en b) in de aannemings­overeenkomst vast te leggen, nu deze prevaleert boven het bestek. Voor het geval de UAV helemaal niet overeengekomen zijn geldt hetzelfde. In dat geval moet uitdrukkelijk in de overeenkomst worden omschreven of het bij het berekenen van korting gaat om kalenderdagen of werkbare werkdagen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.