Is een houten vlonder een bouwwerk?

Blog

In een recente uitspraak zag de Afdeling zich voor de vraag gesteld of een houtvlonder kan worden aangemerkt als een bouwwerk in de zin van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: ‘Wabo’).

Het besluit

De eigenaren van een woning in Amsterdam hadden op het dak van hun woning een houten vlonder aangelegd. Bij besluit van 30 juli 2013 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam (hierna: ‘het College’) de eigenaren van de woning onder oplegging van een dwangsom van € 10.000,- bevolen om de houten vlonder en het dakluik op het dak van het achterhuis van de woning te verwijderen en verwijderd te houden en het gebruik van het dak als een dakterras te beëindigen en beëindigd te houden.

De eigenaren hebben tegen voornoemd besluit bezwaar gemaakt. Deze bezwaren zijn gedeeltelijk ongegrond verklaard, zodat de eigenaren beroep hebben ingesteld tegen de besluiten op bezwaar bij de rechtbank. De rechtbank heeft de eigenaren maar gedeeltelijk in het gelijk gesteld, zodat de eigenaren hoger beroep hebben ingesteld.

Wel of geen bouwwerk?

De eigenaren van het pand hebben volgens het College zonder omgevingsvergunning een houten vlonder op het dak van de woning geplaatst. In artikel 2.1 van de Wabo is bepaald voor welke projecten een omgevingsvergunning is vereist. Op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo is een omgevingsvergunning vereist voor het bouw van een bouwwerk. Het College is van mening dat het plaatsen van een vlonder is aan te merken als een bouwwerk in de zin van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo, omdat daarmee wordt voorzien in een dakafwerking met als doel permanent aanwezig te zijn. Ook de rechtbank heeft overwogen dat de houten vlonder als bouwwerk dient te worden aangemerkt.

Vlonder is geen bouwwerk

Naar het oordeel van de Afdeling hebben de rechtbank en het College ten onrechte overwogen dat voor het aanbrengen van de vlonder een vergunning is vereist als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo. De Afdeling is van oordeel dat de vlonder uit onderleggers met daarop houten vloerdelen bestaat. Losse houten vloerdelen zijn op zichzelf geen constructies. Immers, de vlonder is niet met het dak verbonden, maar ligt los op het dak. Aangezien de vlonder geen onderdeel uitmaakt van het dak waarop de vlonder rust, is van een dakconstructie geen sprake. Dat de houten vloerdelen aan een losliggend frame van onderleggers zijn bevestigd, is naar het oordeel van de Afdeling niet voldoende om de vlonder als constructie en daarmee als bouwwerk te kwalificeren (zie ook de uitspraak van de Afdeling van 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2510).

Gebruik dakterras

Vervolgens zag de Afdeling zich nog voor de vraag gesteld of de rechtbank terecht heeft overwogen dat de eigenaren van het pand het dak, in strijd met het bestemmingsplan, als dakterras hebben gebruikt. De Afdeling was van oordeel dat de rechtbank op zichzelf terecht heeft overwogen dat de eigenaren van het pand het dak, in strijd met het bestemmingsplan, als dakterras hebben gebruikt. De Afdeling was echter wel van oordeel dat het College slechts artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo aan de last ten grondslag had gelegd en niet artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wabo. In dat laatste artikel is immers bepaald dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Conclusie

De houten vlonder op het dak van het pand kan niet worden aangemerkt als een bouwwerk in de zin van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo in het geval de vlonder niet met het dak is verbonden. Immers, in dat geval is er geen sprake van een dakconstructie. Verder laat deze uitspraak zien dat het voor een bestuursorgaan van groot belang is om de grondslag van de besluiten op het juiste wetsartikel te baseren.

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere bestuursrechtelijk gerelateerde kwesties, neem dan contact met een van onze specialisten.

Lees ook: Gluren bij de buren: waar moet u op letten bij de aanleg van een dakterras?