Bestuursrecht

Bestuursrecht advocaat voor overheden

Zowel de belangen van natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen ernstig geschaad raken door besluitvorming van het openbaar bestuur. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van bestemmingsplannen of het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning. Als iemand het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan, dan kan een zienswijze ingediend worden of bezwaar worden gemaakt. Eventueel kan hierna ook in (hoger) beroep worden gegaan. Een bestuursorgaan wil niet dat het besluit wordt vernietigd door de rechter. Bovendien kan het bestuursorgaan ook zelf in beroep gaan tegen een besluit van een ander bestuursorgaan. Wilt u weten hoe? Lees dan verder of neem direct contact op met een van de bestuursrecht advocaten van Schenkeveld Advocaten!

Wat is het bestuursrecht?

Uiteraard dienen publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen zich aan regels te houden bij de uitvoering van hun taken en bij het maken van besluiten. Deze regels zijn vastgelegd in het bestuursrecht en bieden kaders voor bestuursorganen bij de besluitvorming. Het is een complex rechtsgebied dat onder het overheidsrecht valt en naast procedureregels ook rechtsbescherming voor de burger biedt.

Bezwaar maken?

Indien een bedrijf het niet eens is met een overheidsbesluit, kan hier bezwaar tegen gemaakt worden. Echter is er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om bezwaar te kunnen maken. Zo moet het besluit aan de bezwaarmaker gericht zijn of de bezwaarmaker moet belanghebbende zijn. Om bezwaar te maken wordt een bezwaarschrift ingediend bij het betrokken bestuursorgaan. Dit orgaan zal het bezwaarschrift inhoudelijk beoordelen. Indien het bezwaarschrift niet aan alle eisen voldoet, kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Het bezwaar wordt dan niet inhoudelijk behandeld. Het is daarom aan te raden een advocaat bestuursrecht in te schakelen zodat u sterker staat bij het indienen van een bezwaarschrift.

In (hoger) beroep gaan

Tegen de beslissing op het bezwaar kan beroep worden ingesteld. In het beroepschrift wordt de reden van het beroep uitgelegd. De rechter zal het beroepschrift vervolgens beoordelen. In het beroepschrift  kan om een schadevergoeding worden gevraagd. Ook kan in hoger beroep worden gegaan.

Rechtstreeks beroep

In sommige gevallen kan rechtstreeks in beroep worden gegaan, zonder dat eerst bezwaar hoeft te worden gemaakt. Dit kan als partijen instemmen met het rechtstreeks beroep, of als het besluit is voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dan volgt na de bekendmaking van het besluit direct de beroepstermijn.

Vertrouw op de expertise van Schenkeveld Advocaten!

Speelt een bestuursrechtelijke procedure waarin u bijstand nodig heeft, of wilt u advies?

Schakel dan een bestuursrecht advocaat van Schenkeveld Advocaten in en sta sterker in uw zaak. Wij staan zowel overheidsinstanties als bedrijven bij in uiteenlopende bestuursrechtelijke zaken. Het bestuursrecht is zeer complex en heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden. Met Schenkeveld Advocaten kiest u voor een advocatenkantoor met alle expertise onder één dak! Zo kunnen wij onze cliënten daadkrachtig bijstaan. Bovendien heeft Schenkeveld Advocaten een van de grotere overheidsrechtpraktijken in Noord-Holland. Dit betekent dat u profiteert van ruim 110 jaar doortastend juridisch optreden en dat er altijd een advocaat is wiens ervaring perfect aansluit op uw wensen.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor juridisch advies via ons contactformulier of telefonisch via:
Alkmaar                                              072-5144666
Amsterdam                                       020-3338050
Hoorn                                                  0229-212815