Het pesten op school gaat gewoon door

Blog

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer doet onderzoek naar pesten op school. Tijdens een interview voor Radio 1 op 13 september 2016 tilde mevrouw Kalverboer een tipje van de sluier over haar bevindingen op. Ondanks de pestprotocollen van scholen blijkt haar dat kinderen nog steeds te vaak worden gepest.

Uit haar onderzoek blijkt, dat juffen en meesters wegkijken of dat de pesters naar een andere school gaan. Onderzoek naar de vraag hoe consequent de regels worden toegepast en hoe pesters worden aangesproken, lijkt nodig te zijn. Mevrouw Kalverboer heeft ervaren dat vaak ook thuissituaties van pestende kinderen een belangrijke rol spelen in het gedrag van de kinderen.

Kort geding

Wanhopige ouders van gepeste kinderen hebben in het verleden herhaaldelijk steun gezocht bij een civiele rechter in kort geding om er voor te zorgen dat scholen maatregelen zouden nemen tegen pestende kinderen of om een schadevergoeding te ontvangen. Deze ouders baseerden regelmatig hun vordering op een onrechtmatige daad begaan door de school. Dat werd gemotiveerd met de stelling dat de school tekort zou zijn geschoten in het bieden van veiligheid aan de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd. Een rechter ging daar niet snel in mee, ondanks dat nog wel eens het nodige was aan te merken op het handelen van de scholen, zoals gebrekkige communicatie e.d.

Antipestwet

Als gevolg van een aanpassing van de onderwijswetten (artikel 4c WPO en 3b WVO) zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs per 1 augustus 2015 verplicht zorg te dragen voor een sociaal veilige school. De scholen mogen zelf bepalen hoe ze dit regelen. Wel moeten de scholen kunnen aantonen dat leerlingen zich veilig voelen en moet de sociale veiligheid meetbaar zijn. Scholen moeten zorgen voor een verantwoordelijke voor de coördinatie van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten, en er moet een aanspreekpunt zijn in het kader van pesten. De inspectie van het onderwijs dient toezicht te houden en dient te handhaven als scholen niet voldoen aan hun zorgplicht.

Het is vanwege de nieuwheid van de wetgeving niet duidelijk hoe dit toezicht en deze handhaving in de praktijk zal uitpakken. Ook is nog niet helder hoe een rechter nu over een vordering van ouders zal oordelen.

Meer nodig dan alleen een pestprotcol

Mogelijk dat de bevindingen van de kinderombudsvrouw aanleiding mogen zijn voor scholen om op een betere manier het pestgedrag te bestrijden. Volgens de kinderombudsvrouw is een pestprotocol alleen niet toereikend.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsrecht of heeft u hierover vragen, neem dan contact op met één van onze specialisten.