Het nieuwe Modelreglement 2017 voor VvE’s

Blog

Er is een nieuw Modelreglement voor splitsing in appartementsrechten verschenen. Dit nieuwe modelreglement kan vanaf nu worden toegepast op splitsingen of wijzigingen in de verdeling van appartementsrechten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe modelreglement (2017) ten opzichte van het oude modelreglement van 2006?

Modernisering VvE-recht

Het Modelreglement 2017 is een modernisering van het Modelreglement 2006. De volgende vier verschillen springen er ten opzichte van het oude modelreglement tussen uit.

Het reservefonds

Een belangrijk element in het beleid van de overheid is om het aantal slapende VvE’s terug te dringen en de VvE’s financieel vitaler te maken. Daar is een aantal maatregelen voor genomen. Een belangrijke aanvulling van het modelreglement betreft de verplichting aan de VvE tot het aanleggen van een reservefonds. Waar onder vigeur van oudere versies van het modelreglement het aanleggen van een behoorlijke buffer, waaruit bijvoorbeeld reparaties en renovatie en dergelijke konden worden gedaan, nog optioneel was, is die vrijblijvendheid er onder het nieuwe modelreglement af. In het Modelreglement 2006 werd voor het eerst de verplichting voor VvE’s opgenomen om een reservefonds aan te houden. In dit modelreglement werden echter geen eisen gesteld aan de hoogte van het bedrag dat jaarlijks in het reservefonds moest worden gestort. Het Modelreglement 2017 brengt hier verandering in voor wat woongebouwen betreft. VvE’s hebben nu de keuze om ofwel te reserveren op basis van het Meerjarenonderhoudsplan ofwel op basis van een jaarlijkse toevoeging van 0,5 % van de herbouwwaarde van het complex. Voor oudere VvE’s geldt overigens, dus afgezien van het nieuwe modelreglement, natuurlijk ook dat het aanbevelenswaardig is om een dergelijke voorziening te hebben. Dergelijke VvE’s zijn immers ook in meerdere opzichten gebaat bij een behoorlijke financiële slagkracht. Denk daarbij niet alleen aan het kunnen bekostigen van reparaties of renovatie, maar ook aan de verkoopwaarde van de onderliggende appartementsrechten. In voorkomende gevallen zouden dergelijke VvE’s een voorziening kunnen treffen als waar het nieuwe modelreglement in voorziet.

De geldlening

Het Modelreglement 2017 voorziet, aanpalend aan het vorige onderwerp, in de mogelijkheid om een geldlening aan te gaan om aan financiële middelen te komen om uitgaven als voornoemd te bekostigen. VvE’s die onvoldoende geld in hun reservefonds hebben, kunnen dus op die manier een bijvoorbeeld voor een reparatie noodzakelijke lening verkrijgen. De betreffende schulden gaan bij verkoop over op de nieuwe appartementseigenaar. De verkoper wordt bij overdracht ontslagen uit zijn verbondenheid om die schuld te voldoen.

Het verbod van verhuur

Een “hot item” van alle tijden (ook op andere rechtsgebieden trouwens) is het in gebruik geven aan een derde. De laatste tijd houdt met name de verhuur voor recreatief gebruik via bijvoorbeeld Airbnb de gemoederen behoorlijk bezig. Niet alleen vanwege de overlast die een dergelijke verhuur met zich mee kan brengen, maar denk ook aan voor alle eigenaren ongewenste effecten die met een dergelijke verhuur gepaard kunnen gaan zoals bijvoorbeeld het onverzekerd zijn als er brand uitbreekt en er schade aan het pand ontstaat. Zouden eigenaren dergelijke ontwikkelingen wel moeten willen omarmen?

Mede naar aanleiding hiervan is in het nieuwe modelreglement het uitgangspunt dat het verboden is om privégedeelten te verhuren, tenzij dat gebruik uitdrukkelijk is toegestaan in de splitingsakte en als de Vergadering van Eigenaars hiervoor toestemming heeft gegeven. Dit is al met al een behoorlijke inperking op de mogelijkheid te verhuren.

Het in gebruik geven gemeenschappelijke gedeelten aan een eigenaar

Het Modelreglement 2017 regelt nu ook dat een gemeenschappelijk gedeelte (zoals bijvoorbeeld een dak ten behoeve van een dakterras of een stuk grond ten behoeve van een tuin) in gebruik kan worden gegeven aan bepaalde eigena(a)r(en). De regeling voorziet wel in een aantal waarborgen. Zo bepaalt de regeling dat het betreffende recht ook weer door opzegging beëindigd kan worden. Ook kunnen aan het betreffende gebruik voorwaarden worden gesteld, zoals de betaling van een vergoeding voor dat gebruik.

Aanpassing van bestaande reglementen

Het nieuwe Modelreglement 2017 is alleen van toepassing als dat in de splitsingsakte is bepaald. Het modelreglement verandert dus niets voor bestaande splitsingen waarop een eerder modelreglement van toepassing is. Het uitkomen van dit nieuwe modelreglement kan voor VvE’s echter wel een reden zijn om hun splitsingsreglement te moderniseren. In voorkomende gevallen is het raadzaam dat de betreffende VvE’s zich daarover laten voorlichten. U kunt uiteraard contact met ondergetekende opnemen.