Bouwvertraging vanwege het schrappen van de gasaansluitingsplicht?

Blog

Op 1 juli a.s. wordt de gasaansluitplicht uit de wet geschrapt. In de praktijk lijkt het erop neer te komen dat er in beginsel geen woningen met gas mogen worden gebouwd. Wat zijn de effecten hiervan op overeenkomsten van aanneming die reeds zijn gesloten?

Vergunning vóór 1 juli 2018 aangevraagd

Allereerst is het van belang dat de VVD in ieder geval van mening is dat initiatiefnemers van bouwprojecten die vóór 1 juli 2018 de vergunning hebben aangevraagd, maar nog niet hebben ontvangen, toch gasaansluitingen mogen realiseren. Deze gevallen zullen in de praktijk dus niet direct geconfronteerd worden met het schrappen van de gasaansluitplicht.

Vergunning (nog) niet aangevraagd

Maar wat gebeurt er nu als de aannemingsovereenkomst met het bijbehorende bestek al is getekend en het nog niét mogelijk is om voor 1 juli 2018 een vergunning aan te vragen?

Een eerste oplossing kan gevonden worden in overleg met uw wederpartij. Wanneer er overeenstemming kan worden bereikt over het aanpassen van het bestek – en eventueel de aanneemsom – naar een project zonder gasaansluiting, is het probleem opgelost.

Wanneer het niet lukt om overeenstemming te bereiken, kunt u onderzoeken of een gasaansluiting wegens ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’ toch mogelijk is.

In de ministeriële regeling – welke op 29 mei 2018 ter consultatie is gepubliceerd – wordt een mogelijkheid geboden om tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019 op lokaal niveau af te zien van het verbod op het realiseren van een gasaansluitingen. Op grond van de ministeriële regeling kan een gemeentebestuur, aan de hand van eerdergenoemde zwaarwegende redenen, een vrijstelling verlenen zodat een gasaansluiting toch mogelijk is. De vrijstelling kan bijvoorbeeld verleend worden wanneer het risico bestaat op een mogelijke vertraging van het project of het in gevaar komen van de technische/financiële haalbaarheid van het bouwplan. Een en ander dient dan ook door partijen aannemelijke te worden gemaakt bij de vergunningsaanvraag.

Geen overeenstemming of vrijstelling

Bereikt u geen overeenstemming met uw wederpartij en heeft u geen vrijstelling van de gemeente gekregen voor het verbod op de gasaansluitingsplicht, dan kunt u wellicht de extra kosten die u maakt, doorberekenen aan uw opdrachtgever.

In veel overeenkomsten van aanneming – en in de UAV – staat opgenomen dat er conform wettelijke eisen moet worden gebouwd (Art. 6 lid 11 UAV). Indien dit in de overeenkomst is vastgelegd dan zou de opdrachtgever dus kunnen stellen dat de hogere kosten voor rekening van de aannemer moeten blijven. De aannemer is namelijk degene die bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte dient te zijn van de wettelijke vereisten voor het realiseren van het project.

De aannemer kan op zijn beurt  aanvoeren dat er sprake is van kostenverhogende omstandigheden. Deze dienen na het sluiten van de overeenkomst te ontstaan- of aan het licht te komen – en mogen niet aan de aannemer toe te rekenen zijn. Verder geldt het vereiste dat de aannemer bij het bepalen van de prijs van de opdracht geen rekening hoefde te houden met kostenverhogende omstandigheden (Art. 7:753 lid 1 Burgerlijk Wetboek)

Indien de UAV van toepassing is, dient de aannemer er ook nog rekening mee te houden dat hij de opdrachtgever moet melden in hoeverre de aanneemsom wordt verhoogd. Het is vervolgens aan de opdrachtgever om hiermee in te stemmen.

Wanneer kostenverhogende omstandigheden in de overeenkomst zijn uitgesloten, kan er door de aannemer gesteld worden dat het gasloos maken van het project meerwerk betreft. Mocht er geen goedkeuring voor het meerwerk worden gegeven dan zal aan de rechter gevraagd kunnen worden om de overeenkomst – vanwege onvoorziene omstandigheden – aan te passen. Uiteraard is dan wel van belang dat de omstandigheid onvoorzien is. Overeenkomsten die zijn gesloten nadat bekend is gemaakt dat er gasloos moet worden gebouwd, zullen daar in ieder geval niet onder vallen.

Indien u vragen heeft over een overeenkomst van aanneming of indien u met energievraagstukken zit, kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met één van onze specialisten van de sectie energierecht.