Billijke vergoeding bij treiterende werkgever

Blog

Een werknemer wordt getreiterd door de werkgever. Zij dient zelf een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Heeft zij recht op een vergoeding?

Muizengaatje

Met ingang van 1 juli 2015 kent het ontslagrecht in Nederland de transitievergoeding. Een kantonrechter kan een extra vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding, een zogenaamde billijke vergoeding. Deze billijke vergoeding wordt door de kantonrechter alleen toegekend bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever. Omdat het de bedoeling van de wetgever is om dit slechts in uitzonderlijke situaties toe te kennen, wordt dit in de praktijk het ‘muizengaatje’ genoemd.

‘Ik treiter jou er wel uit’

Een kantonrechter te Rotterdam heeft op 16 oktober 2015 een billijke vergoeding aan een werknemer toegekend. De werknemer, 63 jaar oud en 22 jaar werkzaam voor het bedrijf, was door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid minder gaan werken. Sindsdien is de werkgever zich onbehoorlijk en onaanvaardbaar gaan gedragen. Dit gedrag bestond uit onacceptabel taalgebruik, vloeken, schelden, tieren en uitlatingen als ‘ik treiter jou er wel uit’. Voor de werknemer was de maat vol en heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Voor de werknemer heeft dit grote financiële gevolgen. Zij kan niet blijven werken tot haar pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar en loopt naast loon een aanzienlijk bedrag aan pensioen mis. Vanwege haar leeftijd en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is het niet aannemelijk dat zij ergens anders werk vindt.

Forse vergoeding

Volgens de kantonrechter is een forse vergoeding op zijn plaats. De werknemer heeft een berekening gegeven van het te verwachten verlies aan inkomsten en pensioen. De kantonrechter heeft aansluiting gezocht bij deze berekening en daarbij rekening gehouden met de toe te kennen transitievergoeding. De kantonrechter heeft een billijke vergoeding van € 50.000,– bruto toegekend.

Hoogte billijke vergoeding

In de wet is de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding geheel aan de rechter overgelaten. Deze moet in relatie staan tot het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Er zijn door de wetgever geen berekeningsmaatstaven aangereikt. In ieder geval mag de hoogte van het loon en de lengte van het dienstverband niet in de berekening worden betrokken, zoals dat voorheen bij de kantonrechtersformule het geval was. Wel mag de rechter rekening houden met de financiële situatie van de werkgever.

Jurisprudentie billijke vergoeding

Zo komt de jurisprudentie op het gebied van de billijke vergoeding langzaam op gang. Het zal voorlopig nog niet zijn uitgekristalliseerd wanneer recht bestaat op een billijke vergoeding en hoe deze moet worden berekend. De kans bestaat dat kantonrechters hiervoor op den duur toch een formule zullen ontwikkelen. Wij blijven de jurisprudentie op de voet volgen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.