Wie is aansprakelijk voor een bestuurlijke boete op grond van de Meststoffenwet?

Blog

Schenkeveld Advocaten - mest1

Als je als agrariër teveel meststoffen uitstoot, dan loop je het risico dat de RVO daarvoor een bestuurlijke boete oplegt. Dat kan aardig in de papieren lopen. Als je vindt dat een ander daarvoor verantwoordelijk is, dan kan het dus de moeite lonen om de boete op die ander te verhalen. Maar: kan dat wel?

Overschrijding gebruiksnorm

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent arrest gewezen in een zaak waarin dat werd geprobeerd. Agrariër A had een bestuurlijke boete van € 5.764,- opgelegd gekregen voor de overschrijding van de gebruiksnorm dierlijke meststoffen en de fosfaatgebruiksnorm. Hij vindt dat dit aan Agrariër B te verwijten was en wil dat die voor de boete opdraait.

Uitrijden drijfmest

Partijen hebben afgesproken dat Agrariër B 600 m3 runderdrijfmest aan Agrariër A zou leveren en op het perceel van laatstgenoemde zou uitrijden. Die hoeveelheid mest zorgt op zichzelf niet voor een overschrijding van de norm. Volgens Agrariër A heeft Agrariër B echter ook nog varkensdrijfmest uitgereden, waardoor de norm wel is overschreden.

Wanprestatie of onrechtmatige daad

Daarmee heeft Agrariër B wanprestatie gepleegd of onrechtmatig gehandeld, vindt Agrariër A. Hij wordt daarin echter niet gevolgd door het Gerechtshof, nadat ook zijn vordering door de kantonrechter al is afgewezen. Het Gerechtshof oordeelt dat onvoldoende is komen vast te staan dat Agrariër B méér drijfmest heeft uitgereden dan de 600 m3 runderdrijfmest die tussen partijen was afgesproken.

Vervoersbewijzen

Dat Agrariër B als ‘overige betrokkene’ op de vervoersbewijzen staat vermeld van de ook uitgereden varkensdrijfmest, is daarvoor onvoldoende. Agrariër A heeft niet toegelicht waaruit die betrokkenheid van Agrariër B zou bestaan. Agrariër A is daarbij zelf op het vervoersbewijs als de ‘afnemer’ van de drijfmest aangemerkt.

Geen overschrijding

Omdat wordt vastgesteld dat Agrariër B niet méér drijfmest heeft uitgereden dan was overeengekomen én die uitgereden hoeveelheid niet tot een overschrijding van de gebruiksnorm heeft geleid, kon het Gerechtshof niet anders dan oordelen dat Agrariër B geen wanprestatie heeft gepleegd en niet onrechtmatig heeft gehandeld. Agrariër A blijft zitten met de boete van € 5.764,- en moet daarnaast bijna € 2.000,- aan proceskosten aan Agrariër B vergoeden.

Waar moet u op letten?

Het probleem was dat Agrariër A niets kon bewijzen. Voordat u ervoor kiest een procedure te (laten) starten, doet u er goed aan zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. In dit geval had Agrariër A bijvoorbeeld verklaringen van de vervoerder van de varkensdrijfmest kunnen laten opstellen, om daarmee aan te tonen dat die mest onder verantwoordelijkheid van Agrariër B was vervoerd. Als Agrariër A dat had kunnen aantonen, dan was de kans groter geweest dat Agrariër B wel voor de boete was opgedraaid.

Als u vragen heeft over dit onderwerp of advies of rechtsbijstand nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de specialisten van onze secties Agrarisch recht of Overheidsrecht.

Het arrest van het Gerechtshof is hier te vinden.

Lees ook: De regels voor het uitrijden van mest