Meststoffenwet

Woord

Wat regelt de Meststoffenwet?

De Meststoffenwet stelt grenzen aan het gebruik van meststoffen op uw agrarisch bedrijf. Mest bevat stikstof en fosfaat. Deze mineralen zijn voor de landbouw een belangrijke voedingsstof voor gewassen en voor een goede bodemstructuur. Stikstof en fosfaat zijn tegelijkertijd schadelijk voor het milieu.

Gebruiksnormen en productienormen

De Meststoffenwet begrenst daarom het gebruik van meststoffen door twee soorten normen:

  1. Gebruiksnormen: deze normen bepalen hoeveel mest uitgedrukt in kg stikstof of fosfaat u als landbouwer in een kalenderjaar mag aanwenden op uw landbouwgrond. Dit wordt forfaitair bepaald aan de hand van de gegevens in uw jaarlijkse Gecombineerde Opgave (ook wel de mei-telling genoemd). In het verlengde van de gebruiksnormen, gelden er voor uw agrarisch bedrijf ook gebruiksvoorschriften, die onder meer bepalen wanneer u de mest mag uitrijden over de landbouwgronden en welke eisen worden gesteld aan uw opslagcapaciteit en het transport van mest.
  2. Productienormen: deze normen begrenzen de hoeveelheid mest in kg fosfaat die u als veehouder met uw vee in een kalenderjaar op het bedrijf mag produceren. De fosfaatproductie wordt forfaitair bepaald. Belangrijke voorbeelden van productienormen zijn de varkens- en pluimveerechten, de mestverwerkingsverplichting, de melkveefosfaatreferentie en het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij.

Lees ook: Intrekking of herziening van boetes voor overtreding Meststoffenwet

Voor meer informatie over de specifieke normen, kunt u verder lezen op de pagina veel gestelde vragen of contact opnemen met een van onze specialisten agrarisch recht.