Wetsvoorstel ter inzage verruiming artikel 13b Opiumwet

Blog

Vanaf 8 september jl. ligt het wetsvoorstel ter inzage waarin wordt voorgesteld om artikel 13b Opiumwet te verruimen. Dit artikel regelt de bevoegdheid van een burgemeester om een last onder bestuursdwang op te leggen als in een woning, lokaal of op een erf voorwerpen, stoffen of ruimte aanwezig zijn, die zijn bestemd voor onder meer het telen of het bereiden van drugs.

Opleggen last onder dwangsom

De voorgestelde verruiming van artikel 13b Opiumwet heeft alleen betrekking op overtredingen van de Opiumwet. Naast de huidige overtredingen, worden daarbij de voorbereidingshandelingen die strafbaar zijn op grond van artikel 10a of 11a Opiumwet toegevoegd, zodat ook dat een reden kan zijn voor de burgemeester om een last onder bestuursdwang op te leggen. De burgemeester kan blijkens de bepalingen van artikel 10a of 11a Opiumwet een last onder dwangsom opleggen indien degene die het voorwerp of de stof in de woning, het lokaal of op het erf voorhanden heeft, weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat het voorwerp of de stof bestemd is voor de productie van harddrugs, respectievelijk voor grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt.

Vaststellen strafbare voorbereidingshandelingen

De vraag is altijd hoe een en ander moet worden vastgesteld. Uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel, volgt dat dit kan blijken uit de aard en de hoeveelheid van de aangetroffen stof. Bijvoorbeeld de opslag van 2000 liter zoutzuur in een woonwijk. Ook kan dit blijken uit de aangetroffen voorwerpen en stoffen in onderlinge combinatie, denk aan een drugslaboratorium of een hennepkwekerij in aanbouw. Soms kan dit ook blijken  uit de resultaten van tapgesprekken of observaties die zijn verkregen in een opsporingsonderzoek. Wel is elke keer van belang dat de situatie van dien aard moet zijn, dat redelijkerwijs moet worden aangenomen dat het om strafbare voorbereidings-handelingen gaat.

Verruiming geldt niet voor alle strafbare voorbereidingshandelingen

Tot slot geldt de verruiming van artikel 13b Opiumwet niet voor alle strafbare voorbereidingshandelingen op grond van artikel 10a of 11a Opiumwet. Deze verruiming geldt alleen voor het in een woning of lokaal of op een bij de woning of het lokaal behorend erf, op strafbare wijze voorhanden hebben van de desbetreffende stoffen.

Het is mogelijk om via de internetconsultatie nog te reageren op het wetsvoorstel. Heeft u vragen over artikel 13b Opiumwet, neem dan contact op met één van onze specialisten.