Wet natuurbescherming: vergunning op andere naam?

Blog

Schenkeveld Advocaten - Kippen

De natuurvergunning is een vergunning die op aanvraag wordt verleend. Het is mogelijk om het bevoegd gezag te vragen om de tenaamstelling van de vergunning te wijzigen. Dit is van belang als het bedrijf dat beschikt over een vergunning, is overgedragen, of als een project wordt overgedragen. Dit speelt bij omgevingsvergunningen maar ook bij natuurvergunningen op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) een rol.

Hoe wordt de tenaamstelling van een vergunning gewijzigd?

Wijziging tenaamstelling omgevingsvergunning

In de Wabo is voorzien in een regeling om de tenaamstelling van een omgevingsvergunning te wijzigen.

Artikel 2.25 tweede lid van de Wabo stelt dat als de vergunning voor een ander moet gaan gelden, dit tenminste een maand van tevoren moet worden gemeld bij het bevoegd gezag. Deze melding is niet verplicht om de vergunning over te dragen. De aanvrager of de vergunninghouder is alleen verplicht om de overdracht te melden, zo oordeelde de Afdeling al in 2013.

De natuurtoestemming kan onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunning. Dan geldt voor een wijziging van de tenaamstelling artikel 2.25 van de Wabo. De vergunning gaat van rechtswege over op degene die het project uitvoert.

Wijziging tenaamstelling natuurvergunning

Is sprake van een aparte natuurvergunning, dan dient uit de Wet natuurbescherming te volgen hoe een natuurvergunning kan overgaan. Een dergelijke regeling ontbreekt in die wet.

Bevoegdheid wijziging tenaamstelling

De Afdeling heeft vandaag geoordeeld dat de natuurvergunning in de regel zaaksgebonden is. Een belanghebbende kan het bevoegd gezag vragen om de tenaamstelling te wijzigen. De bevoegdheid om dat te doen, ligt wat de Afdeling betreft besloten in de bevoegdheid om een natuurvergunning te verlenen. Als een vergunning mag worden verleend, dan mag de tenaamstelling ook worden gewijzigd. Door wijziging van de tenaamstelling kan het bestuursorgaan een overgang van de natuurvergunning kan bewerkstelligen.

Besluit

De wijziging van de tenaamstelling van een natuurvergunning, is een besluit volgens artikel 1:3 van de Awb. Door dat besluit gaan de rechten en plichten over op een andere vergunninghouder. De vergunninghouder kan dan gebruik maken van die vergunning, en de oorspronkelijke vergunninghouder niet meer.

Verzoek wijziging tenaamstelling Wnb

In hoger beroep ligt ook de vraag voor wie het verzoek tot wijziging kan indienen. De Afdeling stelt dat een belanghebbende dit verzoek kan doen. Toestemming van de vergunninghouder is geen vereiste.

Verschillen wijziging tenaamstelling Wnb en Wabo

Een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een natuurvergunning kan volgens de Afdeling door een belanghebbende worden ingediend. De beslissing op het verzoek is een besluit, en leidt tot overgang van de natuurvergunning Daartegen kan een rechtsmiddel worden ingesteld.

Een verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning kan volgens de Wabo alleen worden ingediend door de vergunninghouder, of de aanvrager. De omgevingsvergunning (inclusief bijvoorbeeld de natuurtoestemming) gaat van rechtswege over op degene die het project uitvoert. Het betreft een melding en geen besluit.

Het is goed om bij overdracht van een project na te gaan of de tenaamstelling moet worden aangepast. Afhankelijk van het soort vergunning kan een ander regime gelden.

Heeft u vragen over dit onderwerp, of heeft advies of rechtsbijstand nodig, neemt u dan contact op met één van de specialisten van onze secties Vastgoed en Agrarisch recht.