Werkgevers opgelet: nieuwe wet transparante & voorspelbare arbeidsvoorwaarden gaat per 1 augustus in

Blog

Schenkeveld Advocaten - Real estate concept

Op 21 juni 2022 heeft de Eerste Kamer de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. Deze wet treedt al op 1 augustus 2022 in werking. Dit betekent dat u alle standaard arbeidsovereenkomsten liefst nog voor die datum moet aanpassen.

Waarom een nieuwe wet?

De nieuwe wet is in het leven geroepen naar aanleiding van een Europese richtlijn die voor voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden moet zorgen. Volgens de Europese wetgever waren steeds meer werknemers onzeker over hun rechten, onder meer als gevolg van ingewikkelde contracten en steeds complexere arbeidsvoorwaarden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen.

Wat gaat er veranderen?

Alle standaard arbeidsovereenkomsten zullen als gevolg van deze wet enkele aanpassingen moeten ondergaan. Omdat de wet op de meeste onderdelen geen overgangsrecht kent, zal dat vóór 1 augustus moeten gebeuren. Het gaat om de volgende onderwerpen:

Nevenwerkzaamheden(beding)

Onder de nieuwe wetgeving is een verbod op nevenwerkzaamheden alleen nog toegestaan als u daar als werkgever een hele goede reden voor heeft. U moet een zogeheten objectieve rechtvaardigingsgrond voor het verbod hebben. Dit betekent dat er meer moet zijn dan alleen een bedrijfs- of dienstbelang. Zo moeten de nevenwerkzaamheden bijvoorbeeld gevaar opleveren voor de gezondheid of veiligheid van uw werknemer(s) of voor concurrentiegevoelige informatie, of moet het verbod nodig zijn ter voorkoming van een belangenconflict, een mogelijke overschrijding van de arbeidstijdenwet of voor de integriteit van overheidsdiensten.

Voor de vraag of u nevenwerkzaamheden mag verbieden zijn vanaf 1 augustus de volgende vragen van belang:

  • Is het verbieden van de nevenwerkzaamheden doelmatig?
  • Is het noodzakelijk om het zwaarwegend belang van de werknemer te beschermen?
  • Welke belangen heeft de werknemer (belangenafweging)?

De nieuwe regeling is niet alleen van toepassing op toekomstige nevenwerkzaamhedenbedingen, maar ook op bestaande bedingen. Bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen hoeft u op dit moment niet aan te passen. Wel moet u er rekening mee houden dat u direct een goede reden moet kunnen geven aan uw werknemer, als deze toestemming vraagt om nevenwerkzaamheden te verrichten en u dit weigert. Voor zover u nog geen meldingsplicht voor nevenwerkzaamheden in uw arbeidsovereenkomst had opgenomen, adviseren wij u dit nu wel te doen.

Verplichte tegemoetkoming scholingskosten & studiekostenbeding

U was als werkgever altijd al verplicht om uw werknemer(s) in de gelegenheid te stellen om de scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Vanaf 1 augustus 2022 moet u de kosten van deze scholing en de bijkomende kosten (zoals kosten voor studiemateriaal, examenkosten en reiskosten) in zijn geheel voor uw rekening nemen. Bovendien moeten uw werknemers deze scholing zo veel mogelijk onder werktijd kunnen volgen.

Ook is vanaf deze datum een studiekostenbeding voor opleidingen die op grond van de wet of cao verplicht zijn niet langer toegestaan. Dit geldt ook voor bestaande studiekostenbedingen. Het is dus goed om na te gaan welke afspraken over scholing u in uw arbeidsovereenkomsten hebt opgenomen  en welke van deze afspraken ook na 1 augustus 2022 kunnen blijven bestaan.

Voorspelbaar werk

Vanaf 1 augustus 2022 worden werknemers met onvoorspelbare arbeidsuren en/of -dagen beter beschermd. Dit houdt in dat u met deze werknemers (veelal oproepkrachten) referentiedagen en referentie-uren moet gaan afspreken. Als u de werknemer buiten deze referentieperiode oproept, mag hij/zij zonder consequenties weigeren aan de oproep te voldoen.

Ook kunnen oproepkrachten die na 1 augustus 26 weken in dienst zijn, verzoeken om meer voorspelbare arbeidstijden. Werkgevers met minder dan 10 werknemers moeten binnen drie maanden schriftelijk en gemotiveerd op een dergelijk verzoek reageren. Voor werkgevers met meer dan 10 werknemers geldt een reactietermijn van één maand. Reageert u niet of te laat? Dan wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.

Informatieverplichtingen

Ook ten aanzien van uw informatieverplichting krijgt u als werkgever met veranderingen te maken. Zo moet u nieuwe werknemers vanaf 1 augustus 2022 ook informeren over onder meer de volgende onderwerpen:

  • de werk- en rusttijden (binnen één week na aanvang van het dienstverband)
  • het opleidings- en ontslagbeleid (binnen één maand na aanvang van het dienstverband)

U doet er dus goed aan om uw standaard arbeidsovereenkomsten hierop aan te passen. Ten aanzien van het laatstgenoemde punt geldt dat u aan uw informatieplicht voldoet door te verwijzen naar de relevante wet- en regelgeving. Bij schending van deze informatieplicht zal de werknemer die daardoor schade lijdt in sommige gevallen een schadevergoeding kunnen eisen via de rechter.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of advies nodig? Neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.