Blogs

Wat u moet weten over het UBO-register

07/10/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 5 minuten

Sinds 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben binnen de onderneming in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Deze verplichting vloeit voort uit Europese regelgeving. In dit blog vertelt Martijn Smit u er meer over.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een register dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel (KvK). Sinds 27 september 2020 moeten de meeste ondernemingen hun UBO(’s) in dit register registreren. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ ofwel de uiteindelijk belanghebbende.

Waarom moeten UBO (‘s) geregistreerd worden?

Op grond van de Vierde en Vijfde Europese anti-witwasrichtlijn is Nederland, net als alle andere EU-lidstaten, verplicht om een UBO-register op te richten. Met deze richtlijn wil de (Europese) overheid voorkomen dat het financiële stelsel gebruikt wordt voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. Het UBO-register maakt namelijk transparanter wie binnen een onderneming “aan de touwtjes trekt”.

Welke rechtspersonen moeten een UBO registreren?

De registratieplicht geldt voor de volgende ondernemingen:

 • niet-beursgenoteerde besloten vennootschappen (B.V.’s) en naamloze vennootschappen (N.V.’s)
 • maatschappen
 • vennootschappen onder firma
 • commanditaire vennootschappen
 • stichtingen (inclusief STAK en anbi)
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
 • verenigingen zonder rechtsbevoegdheid die een onderneming drijven
 • coöperaties
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden met een zetel in Nederland (EESV)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • kerkgenootschappen

Welke rechtspersonen niet?

De registratieplicht geldt niet voor de volgende ondernemingen:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde B.V.’s en N.V.’s
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • rechtspersonen in oprichting
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • verenigingen van eigenaars
 • buitenlandse rechtspersonen met vestigingen in Nederland
 • enkele historische rechtspersonen

Wie is de UBO?

De UBO of uiteindelijk belanghebbende is degene die de uiteindelijke eigenaar is van en/of zeggenschap heeft over een onderneming. Het is altijd een natuurlijk persoon. Op grond van de wet gaat het dan om:

 • personen met meer dan 25 procent van de aandelen
 • personen met meer dan 25 procent van de stemrechten
 • personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben

Het is dus mogelijk dat een organisatie meerdere UBO’s heeft.

Welke informatie moet aan het UBO-register worden verstrekt?

Registratieplichtige rechtspersonen moeten de volgende informatie over de UBO aan het UBO-register verstrekken:

 • naam
 • adres
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • burgerservicenummer (BSN)
 • een afschrift van een identiteitsdocument
 • land van verblijf
 • aard en omvang van het economisch belang van de UBO
 • documenten die de UBO-status onderbouwen

Slechts een deel van deze persoonsgegevens wordt openbaar en (tegen een kleine vergoeding) voor iedereen in te zien. Daarbij worden de aard en omvang van het economisch belang van de UBO weergegeven in bandbreedtes van 25, 50, 75 en 100%.

UBO’s kunnen in een beperkt aantal gevallen verzoeken om alle gegevens af te schermen. Bijvoorbeeld als openbaarmaking de UBO of diens familie zou blootstellen aan een onevenredig risico, fraude, ontvoering, chantage, afpersing, geweld of intimidatie.

Wanneer moeten UBO’s uiterlijk zijn geregistreerd?

Rechtspersonen die sinds 27 september 2020 nieuw worden opgericht moeten hun UBO(’s) opgeven op het moment dat zij zich registreren bij de Kamer van Koophandel. Dit moet bij de balie van de KvK of via de notaris.

Voor bestaande registratieplichtige rechtspersonen geldt er een overgangsperiode van 18 maanden. Zij moeten dus uiterlijk op 27 maart 2022 hun UBO(’s) geregistreerd hebben. Dit kan online, met een papieren formulier (dat wordt toegestuurd door de KvK) of via de notaris. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Staan er sancties op het niet registreren?

Registratieplichtige organisaties zijn verplicht om minimaal één UBO te registreren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de rechtspersoon. UBO’s hebben wel een zogenaamde meewerkverplichting: zij moeten de rechtspersoon de benodigde informatie verschaffen.

Wordt niet aan de registratieplicht voldaan? Dan kunnen er administratiefrechtelijke en strafrechtelijke sancties worden opgelegd, zowel aan de organisatie als aan de UBO.

Vragen?

Heeft u hier vragen over? Of heeft u hulp nodig bij de inventarisatie wie er binnen uw onderneming of concern de UBO is? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten ondernemingsrecht.

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs