Wat is de ingangsdatum van gewijzigde alimentatie?

Blog

Schenkeveld Advocaten - kalender2

Op het moment dat uw financiële omstandigheden of die in uw gezinssituatie wijzigen, kunt u de rechtbank verzoeken de hoogte van het eerder overeengekomen of door de rechtbank vastgestelde alimentatiebedrag aan te passen. Maar wat is eigenlijk de ingangsdatum van zo’n wijziging? In een recente uitspraak week het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch af van de landelijke lijn.

Vaste rechtspraak: datum indienen verzoekschrift

Als de rechtbank een verzoek tot wijziging van het alimentatiebedrag toewijst, beslist zij vrijwel altijd dat de verlaging of de verhoging ingaat op de datum van het indienen van het verzoekschrift.

Beslist de rechtbank tot een verlaging? Dan kàn er dus een terugbetalingsverplichting ontstaan voor de alimentatiegerechtigde. En bij een verhoging ontstaat er een achterstand die de alimentatieplichtige (naast de hogere maandelijkse alimentatie) moet voldoen.

De bedragen die hiermee gemoeid zijn, kunnen behoorlijk oplopen, nu een procedure tot wijziging maanden in beslag kan nemen.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch: datum wijziging omstandigheden

In een recente uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch is afgeweken van deze lijn. In deze zaak is namelijk beslist dat de verlaging niet inging per datum indiening verzoekschrift, maar een eerdere datum, namelijk die waarop de wijziging van omstandigheden was ingetreden. Het gerechtshof ging uit van de ingangsdatum dat de WW-uitkering was ingegaan. Het ging hier namelijk om een alimentatieplichtige die werkloos was geworden.

Het gerechtshof motiveerde zijn beslissing met een beroep op artikel 1:402 van het Burgerlijk Wetboek, dat de rechter grote vrijheid laat bij het vaststellen van de ingangsdatum van de alimentatieverplichting. Het 1e lid van dit artikel luidt namelijk als volgt:

“De rechter, die het bedrag van een uitkering tot levensonderhoud bepaalt, wijzigt of intrekt, stelt tevens de dag vast, van welke dit bedrag verschuldigd is of ophoudt verschuldigd te zijn.”

Conclusie

Op grond van deze uitspraak adviseren wij u om zo snel mogelijk nadat er een wijziging in uw omstandigheden heeft plaatsgevonden een procedure tot wijziging te starten. Daarmee bewerkstelligt u dat de verlaging of verhoging van de alimentatie zo snel mogelijk ingaat en voorkomt u dat u ofwel (als alimentatieplichtige) een achterstand moet betalen, ofwel (als alimentatiegerechtigde) veel  later de hogere bijdrage zal ontvangen of zelfs alimentatie moet terugbetalen.

Heeft u hier vragen over? Of wilt een een (nieuwe) alimentatieberekening laten maken? Dan kunt u contact opnemen met mr. A.I. Lunshof, familierechtadvocaat van ons kantoor.