Wanneer is een last in een handhavingsbesluit voldoende duidelijk?

Blog

Als een bestuursorgaan besluit tot een last onder dwangsom, dan moet voor het verbeuren van dwangsommen kunnen worden vastgesteld dat niet aan de last is voldaan. Is het besluit onduidelijk geformuleerd dan kan dat leiden tot de conclusie dat niet tot invordering van dwangsommen kan worden overgegaan, zo volgt uit de uitspraak van de Afdeling van 11 februari 2015.

Last onder dwangsom pad

Het College van Burgemeester en Wethouders van Sint-Michielsgestel (hierna: ‘het College’) heeft aan appellante op 16 maart 2011 een last onder dwangsom opgelegd omdat zonder vergunning ex artikel 2.1 onder b Wabo een pad was gerealiseerd op het perceel van appellante. De te verbeuren dwangsom bedraagt € 1.500,- per week met een maximum van € 30.000,-. In bezwaar verbetert het College de motivering van het eerdere besluit maar laat het de last in stand. Uiteindelijk blijft de beslissing op bezwaar na de beroepsprocedure in stand.

Invordering verbeurde dwangsommen

Op 18 juli en 26 september 2013 besluit het College tot invordering van de verbeurde dwangsommen van respectievelijk € 1.500,- en € 12.000,- over te gaan omdat op het perceel van appellante een verharding aanwezig is en die niet volledig is verwijderd. Het rapport van de toezichthouder dat daaraan ten grondslag wordt gelegd, vermeldt dat de verharding niet is verwijderd en dat daarnaast voor de paardenstal een verhard pad ligt.

Bezwaar en beroep ongegrond

Appellante kan zich daar niet in vinden en gaat tegen beide invorderingsbesluiten in bezwaar en nadien in beroep. Dit lijkt tevergeefs te zijn. Het College verklaart beide bezwaren ongegrond en ook de rechtbank Oost-Brabant oordeelt op 16 juni 2014 dat het door appellante ingestelde beroep tegen beide besluiten ongegrond dient te worden verklaard.

Verhard of onverhard?

Appellante stelt in hoger beroep bij de Afdeling dat de last was gericht op het verwijderen van een onverhard pad en dat zij dat pad in 2012 heeft laten verwijderen. Volgens haar heeft de rechtbank ten onrechte overwogen dat ook een verharde strook grond die behoort bij de paardenstal, onderdeel uit maakt van de last en dat die verharding verwijderd moet worden.

Omschrijving last

De Afdeling stelt in de uitspraak van 11 februari jl. vast dat de last onder dwangsom uitsluitend betrekking heeft op het zonder vergunning gerealiseerde pad en dat het pad verwijderd dient te worden. Uit de last onder dwangsom volgt verder dat dit niet ziet op het aanbrengen van verhardingen op het perceel. Hoewel de dwangsom is opgelegd vanwege het handelen in strijd met artikel 2.1 onder b Wabo, het uitvoeren van een werk in strijd met het bestemmingsplan, betekent dat niet dat de last ziet op elke handeling die in strijd is met artikel 2.1 voornoemd.

Strijd rechtszekerheid

Omdat in de last niet is omschreven dat deze ook betrekking heeft op een ander aangelegd werk, bijvoorbeeld de verharding bij de paardenstal, heeft de last op die verharding geen betrekking. Daartegen verzet de rechtszekerheid zich volgens de Afdeling.

Vernietiging invorderingsbesluiten

De Afdeling concludeert dat de invorderingsbesluiten mede zien op de verharding bij de paardenstal, terwijl de last van 16 maart 2011 ziet op het zonder vergunning aanleggen van een pad. Het College kon daarom niet tot invordering van verbeurde dwangsommen overgaan omdat de last niet ziet op die verharding.

Duidelijkheid is geboden

Uit deze uitspraak volgt dat als het handhavingsbesluit niet duidelijk omschrijft waarop het betrekking heeft, het bestuursorgaan het risico loopt dat bij het invorderen van dwangsommen geoordeeld wordt dat geen dwangsommen kunnen zijn verbeurd. Daarom dienen bestuursorganen de gewenste herstelmogelijkheid duidelijk en concreet te omschrijven. Dan kan eenvoudig worden geconstateerd of dwangsommen zijn verbeurd en kan vervolgens tot invordering worden besloten.

De uitspraak van de Afdeling van 11 februari 2015 vindt u hier.

Als u naar aanleiding van deze uitspraak of naar aanleiding van een handhavingszaak vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met één van onze specialisten.