Voldoet uw meldingenstelsel in de APV aan de recente uitspraken van de Afdeling?

Blog

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) heeft op 14 januari 2015 twee uitspraken gewezen over het meldingenstelsel zoals dat in de APV staat opgenomen. In beide gevallen ging het om de melding voor de aanleg van een uitweg in de APV. Deze uitspraken hebben echter ook gevolgen voor andere meldingenstelsels die in de APV staan opgenomen.

In de desbetreffende uitspraak was het op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: “APV”) – kort gezegd – verboden om een uitweg te maken naar de weg als degene daar niet van tevoren een melding van heeft gedaan. Daarnaast bepaalt de APV dat de uitweg kan worden aangelegd indien het bevoegd gezag niet binnen vier weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.

(Fictief) besluit

De Afdeling heeft bepaald dat de weigering om een melding te accepteren een besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Tegen een dergelijk besluit kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Als het gemeentebestuur niet binnen de voorgeschreven termijn weigert dan is het gemeentebestuur niet meer bevoegd om de melding te weigeren. In dat geval wordt het gemeentebestuur geacht automatisch te hebben ingestemd met de melding. Van belang daarbij is ook dat de in de APV opgenomen termijn een dwingend voorgeschreven termijn is en deze termijn niet kan worden verlengd. Als pas na afloop van de termijn een weigering volgt, dan wordt het College geacht automatisch te hebben ingestemd met de melding zodat sprake is van een instemming van rechtswege. Het is belangrijk om dit in de gaten te houden bij het meldingenstelsel.

Publicatie

Belangrijk is verder dat de Afdeling in de uitspraken ook de publicatie van de melding bespreekt. De instemming of weigering van een melding wordt door het gemeentebestuur over het algemeen bekend gemaakt door verzending van het besluit aan de melder. Op dit moment wordt een dergelijk besluit vaak niet gepubliceerd. Ook worden besluiten van rechtswege niet gepubliceerd. Daardoor is het onduidelijk of anderen ook op de hoogte zijn van de inhoud van het besluit. De Afdeling geeft in overweging om dit soort besluiten voortaan te publiceren. Van belang is om daar in de gemeente rekening mee te houden.

Conclusie advocaat-generaal

Overigens heeft advocaat-generaal Widdershoven op 12 november 2014 al een conclusie uitgebracht over deze zaken, omdat deze zaken niet alleen van belang zijn voor het meldingenstelsel voor de aanleg van uitwegen maar voor alle meldingenstelsels zoals die zijn opgenomen in de APV. Omdat de uitspraken voor de rechtsontwikkeling van belang is, zijn de uitspraken gedaan door de Grote Kamer. Deze bestond uit de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en vier staatsraden. Van deze staatsraden is één raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep en is één ook president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Advies

Niet alleen een instemming binnen de wettelijke termijn is een formeel besluit, maar ook een instemming na afloop van de gestelde termijn is een formeel besluit. Tegen een dergelijk besluit kan dus bezwaar en beroep worden ingesteld. Het advies is dan ook om na te gaan of binnen de termijnen die opgenomen staan in de APV, een reactie kan worden gegeven op de melding en anders de APV aan te passen. Daarnaast wordt geadviseerd om de instemming met de melding, de weigering van de melding, en de instemming van rechtswege te publiceren zodat derden voldoende rechtsbescherming hebben.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Klik hier voor de uitspraken:
Uitspraak 201304895/1/A3
Uitspraak 201303069/1/A3