Verandering van agrarisch bedrijf naar ijsboerderij, let op geluid!

Blog

De Afdeling heeft in de uitspraak van 12 oktober 2016 het bestemmingsplan voor de ijsboerderij vernietigd. Van oorsprong is het een agrarisch bedrijf. Inmiddels is sprake van een ijssalon en wil de gemeente daaraan planologisch medewerking verlenen.

Onder het oude bestemmingsplan werd ook al een ijssalon geëxploiteerd. Dit was echter niet in overeenstemming met het oude bestemmingsplan.

Strijd structuurvisie

De omwonenden die zich niet kunnen vinden in het bestemmingsplan, stellen in beroep bij de Afdeling dat op grond van de gemeentelijke structuurvisie, nieuwvestiging van horecagelegenheden zoveel als mogelijk plaats moet vinden in de centrale delen van de kernen en de aanloopstraten naar die gebieden voor de gemeente Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul.

Ter zitting stelt de Raad dat het horecaconcept en de beleving van het buitengebied daarbij een grote rol speelt en daarom beter tot recht komt op deze locatie. Het bijzondere karakter van deze boerderij is echter niet in de planregels tot uitdrukking gebracht. De Raad heeft in het bestemmingsplan ten behoeve van de ijssalon een brede horecabestemming opgenomen, waardoor ook andere horecafuncties (lunchroom, ijssalon of een restaurant) gerealiseerd zouden kunnen worden.

Bestaand gebruik

De Raad overweegt verder dat de ijsboerderij al jarenlang bestaat. Ook dat biedt geen soelaas. De Afdeling stelt dat de horecagelegenheid onder het oude bestemmingsplan niet was toegestaan en voor het eerst vanwege het nieuwe bestemmingsplan wordt gelegaliseerd.

De Afdeling constateert daarom dat de Raad onvoldoende draagkrachtig heeft gemotiveerd waarom afgeweken mag worden van de gemeentelijke structuurvisie.

Geluid

Naast het feit dat het plan in strijd is met de gemeentelijke structuurvisie, stelt de Afdeling ook dat onvoldoende is gemotiveerd dat de geluidsbelasting als gevolg van het plan in deze situatie aanvaardbaar is.

Op grond van de VNG-brochure geldt voor cafés en bars een richtafstand van 10 meter. Deze afstand mag met een afstandsstap worden verlaagd als sprake is van een gemengd gebied.

Ter zitting heeft de Raad gesteld dat sprake is van een gemengd gebied. Dit omdat in de nabijheid een provinciale weg ligt. De Afdeling stelt dat dit onvoldoende is om van een gemengd gebied uit te kunnen gaan. De ijsboerderij ligt in een woonomgeving en daar komen verder geen andere functies voor. De Raad had daarom van een rustige woonwijk moeten uitgaan, zoals opgenomen in de VNG-brochure.

Richtafstand

Omdat sprake is van een rustige woonwijk geldt een richtafstand van 10 meter. De afstand tussen de boerderij en de gevel van de dichtstbijzijnde woning is 6,6 meter. Aan de aanbevolen richtafstand is niet voldaan. Daarom is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Onderzoek

Uit het onderzoek volgt volgens de Raad dat de gehanteerde geluidsnormen niet worden overschreden. In het bestemmingsplan is, naast het feit dat een brede horecabestemming is opgenomen, ook niet bepaald dat de keuken van de boerderij op een bepaald moment gesloten moet zijn. In het akoestisch onderzoek is ervan uitgegaan dat de keuken om 21.00 uur sluit. Daarom is niet uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden die in het bestemmingsplan worden geboden. Ook op een ander onderdeel is het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd niet voldoende. Zo is niet gemotiveerd door de Raad en ook niet onderzocht waarom de geluidsbelasting in de tuin van omwonenden aanvaardbaar is.

Parkeren

Het beoordelen van de parkeerkencijfers en de benodigde parkeerplaatsen, is de Raad ervan uitgegaan dat de functie café/cafetaria is. Die functie heeft echter een lagere parkeernorm dan de functie restaurant. Mocht het bestemmingsplan ook toestaan dat de gronden mogen worden gebruikt voor het oprichten van een restaurant, is ook bij het bepalen van de parkeernorm geen rekening gehouden met de maximale planologische mogelijkheden.

Voorbereiding

De Raad heeft zowel ten aanzien van het akoestisch onderzoek voor wat betreft de geluidsbelasting, als ten aanzien van de benodigde parkeerplaatsen onvoldoende dan wel onjuist onderzoek laten uitvoeren.

Vanwege deze gebreken vernietigt de Afdeling het bestemmingsplan. Dit betekent dat het positief bestemmen van de voormalige boerderij naar ijsboerderij niet is gelukt. Of de Raad naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling opnieuw een bestemmingsplan zal vaststellen, is maar de vraag. Gelet op de beperking ten aanzien van de richtafstanden genoemd in de VNG-brochure, een ruime omschrijving in het bestemmingsplan en het onjuist berekenen van het aantal parkeerplaatsen, zal de Raad nader onderzoek moeten uitvoeren.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Klik hier voor de uitspraak.