Tijdelijk huisverbod als gevolg van mishandeling zoon

Blog

Op grond van de Wet tijdelijk huisverbod (hierna: “Wth”) heeft de burgemeester de bevoegdheid om een huisverbod op te leggen aan een persoon, indien blijkt dat de aanwezigheid van die persoon ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen.  Op 10 april 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) zich uitgelaten over het antwoord op de vraag of de gedraging van een vader, die zijn zoon naar zijn nek greep, oplegging van een huisverbod rechtvaardigt.

Mishandeling

De bewoner van een pand in Zeist (hierna: “vader”) heeft ruzie met zijn zoon. De zoon heeft toen de politie gebeld. De politie treft  vader en zoon aan in het huis van hun buren, waarbij vader niet te corrigeren was en zijn handen stevig om de nek van zijn zoon heeft geklemd, waardoor zijn zoon in ademnood is geraakt.

Besluit burgemeester

De burgemeester heeft als gevolg van de gedraging van vader een huisverbod opgelegd voor een periode van 10 dagen. Dit besluit heeft hij gebaseerd op het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (hierna: “RiHG”) en op het proces-verbaal van de politie. Vervolgens heeft de burgemeester het huisverbod met een aansluitende periode van 18 dagen verlengd. Hij baseert deze verlenging op een gegeven zorgadvies. Vader heeft tegen beide besluiten bezwaar gemaakt en – hangende de bezwaarschriftprocedure – beroep ingesteld bij de voorlopige voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. De voorlopige voorzieningenrechter heeft dit beroep ongegrond verklaard, waarna vader tegen deze uitspraak hoger beroep heeft ingesteld bij de Afdeling.

Standpunt vader

Bij de Afdeling betoogt vader dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat de burgemeester zich op het standpunt mocht stellen dat zijn aanwezigheid in de woning een ernstig of onmiddellijk gevaar opleverde voor de veiligheid van zijn zoon. Hij stelt namelijk dat het huisverbod niet aan hem opgelegd had moeten worden, maar juist aan zijn zoon. Zijn zoon is namelijk degene die hem mishandeld heeft. Pas nadat zijn zoon hem op zijn oog had geslagen, heeft hij zijn zoon bij zijn oren gegrepen en naar de grond gewerkt.

Sprake van ernstig en onmiddellijk gevaar

De Afdeling stelt vast dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat de burgemeester zich op het standpunt mocht stellen dat bevoegd was om het huisverbod aan vader op te leggen. Er blijkt namelijk uit het RiHG dat vader zijn zoon vastgreep en niet andersom. Bovendien was deze greep zodanig dat zijn zoon daarvan in ademnood is geraakt. Dit geeft blijk van gevaar als bedoeld in artikel 2 van de Wth, zodat het huisverbod opgelegd mocht worden aan vader. Het feit dat de strafrechtelijke zaak tegen vader is geseponeerd doet hier niet aan af, aangezien het voor het opleggen van een huisverbod niet vereist is dat de juistheid van de aan het huisverbod ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden onomstotelijk vaststaan.

In redelijkheid van bevoegdheid gebruik gemaakt

Daarnaast stelt de Afdeling vast dat de rechtbank terecht geoordeeld heeft dat de burgemeester in redelijkheid van zijn bevoegdheid tot het opleggen van een huisverbod gebruik heeft kunnen maken. Het huisverbod was namelijk nodig om een afkoelingsperiode in te lasten om zo verdere escalatie te voorkomen. Hiermee was de zoon van vader een periode beschermd van vader, zodat de hulpverlening opgestart kon worden.

Conclusie

Een burgemeester kan op grond van de Wet tijdelijk huisverbod een verbod opleggen aan een persoon om gedurende een bepaalde periode in zijn eigen huis te mogen komen. Deze bevoegdheid bestaat wanneer blijkt dat de aanwezigheid van een persoon ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen. In deze zaak is gebleken dat een vader die zijn zoon in een wurggreep neemt in ieder geval een ernstig gevaar oplevert voor de zoon. Dat is voldoende voor een burgemeester om een tijdelijk huisverbod op te leggen.

Heeft u advies nodig over de mogelijkheden voor het opleggen van een tijdelijk huisverbod of heeft u vragen over dit artikel, neem dan contact op met een van onze specialisten.