Soepele regels veranderen braakliggende percelen in florerende innovatieve gebieden

Blog

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om voor de ontwikkeling van duurzame innovatieve projecten af te wijken van bestaande wet- en regelgeving.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet  in 2018 in werking. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren. Tot die tijd kan de gemeente of provincie sneller een besluit nemen over een ruimtelijk plan door gebruik te maken van de voorzieningen die de Crisis- en herstelwet (Chw) biedt. De Chw biedt momenteel al de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving, besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis en bevat experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en innovatie.

De Chw steunt ruimtelijke plannen en vernieuwing door voor een aantal categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten, procedurele versnellingen in te voeren. Een rechter moet bijvoorbeeld binnen zes maanden uitspraak doen op een beroepschrift in plaats van twaalf maanden indien het een project betreft dat in een van de bijlagen van de Chw wordt genoemd. Hierbij moet worden gedacht aan projecten op het gebied van duurzame energie, greenports en verduurzaming van landbouw.

Vernieuwende experimenten en ontwikkelingsgebieden

Daarnaast biedt de Chw de mogelijkheid om, op voordracht van de minister van Infrastructuur en Milieu, bij wijze van experiment ontwikkelingsgebieden aan te wijzen met het oog op het versterken van de duurzame ruimtelijke en economische ontwikkelingen van dat gebied. Een voorbeeld van een reeds bestaand ontwikkelingsgebied is “Amsterdam Buiksloterham”, dat deel uitmaakt van de Noordelijke IJ-Oever. De komende jaren zal dit gebied veranderen van een industriegebied in een duurzaam woonwerkgebied. Vanwege de aanwezigheid van een afvalpunt van de gemeente was de beoogde ontwikkeling niet mogelijk. Door het gebied aan te wijzen als ontwikkelingsgebied in de zin van de Chw, kan vooruitlopend op de verplaatsing van het afvalpunt al gestart worden met de realisatie van delen van het plan (met name ongeveer 25 waterwoningen).

Een ander bestaand ontwikkelingsgebied betreft “Zaanstad Midden”. Dit ontwikkelingsgebied omvat de stadsdelen Wormerveer-Zuid, Oud Zaandijk, Oud Koog, ’t Kalf, Zaandam West, Kogerveld en Rosmolenwijk. Het gebied heeft te maken met een forse verstedelijking waar tegelijkertijd rekening moet worden gehouden met het groene landschap. Door dit gebied aan te merken als ontwikkelingsgebied in de zin van de Chw, is het mogelijk om op verantwoorde wijze te kunnen intensiveren en transformeren, met behoud van een mix van wonen en werken.

Nieuwe ontwikkelingsgebieden en het omgevingsplan

In de tiende tranche van het Besluit uitvoering Chw is een aantal nieuwe ontwikkelingsgebieden toegevoegd, waaronder projecten in Amsterdam (Zuidas Flanken en Havenstraatterrein), Moerdijk, Wageningen, Vlissingen en Terneuzen.

Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met bestemmingsplannen met een bredere reikwijdte, waarmee wordt vooruitgelopen op de toekomstige Omgevingswet waarbij een zogeheten “omgevingsplan”  het bestemmingsplan moet gaan vervangen. In tegenstelling tot het bestemmingsplan zullen er in het omgevingsplan meer regels kunnen worden opgenomen dan alleen over de bestemming van de grond. Ook afspraken over erfgoed en afspraken over milieu en natuur kunnen erin worden opgenomen.

In de tiende tranche van het Besluit uitvoering Chw wordt De Scheg, een gebied ten zuiden van de Amstelveense wijk Westwijk, aangewezen als gebied waarbij zal worden geëxperimenteerd met een bredere reikwijdte van het bestemmingsplan. Het gebied is van oudsher een tuinbouwgebied en de doelstelling van de gemeente is om het gebied op een organische manier om te vormen tot een woonwijk. De Scheg wordt als voorbeeldproject gezien voor energiezuinig bouwen in de regio Amsterdam. In het kader van dit experiment mag worden afgeweken van onderdelen van onder andere de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer.

Conclusie

Met de tiende tranche van het besluit uitvoering Chw wordt vooruitgelopen op de nog in te voeren Omgevingswet. Het  besluit zorgt ervoor dat bouwprojecten sneller kunnen starten door korte (aanvraag)procedures. Tot het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt, blijft de Chw in werking. Daarna zal de Chw opgaan in de Omgevingswet.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.