Schenkeveld staat inschrijver succesvol bij: aanbesteding moet opnieuw

Blog

In deze zaak stond Schenkeveld een gegadigde bij in een nationale, niet-openbare aanbesteding voor een werk, onder het Europese drempelbedrag.

De Aanbestedingswet 2012 stelt voor werken onder de drempel toepassing van het ARW 2012 verplicht. Bij niet-openbare procedures mag in eerste instantie in principe alleen een Eigen Verklaring worden gevraagd van de gegadigden. Pas als een gegadigde in aanmerking komt om in te schrijven, mogen deze gegevens worden geverifieerd.

In dit geval stelde de aanbestedende dienst een financiële minimumeis, die bij Nota van Inlichtingen nog werd gewijzigd. De verlangde ‘eis’ was: een accountantsverklaring met omzetverklaring van de afgelopen 3 boekjaren. Niet echt een eis, omdat er geen minimum aan de omzet werd gesteld. Een verklaring met een omzet van ‘0’ zou ook voldoende zijn geweest!

De gegadigde legde een verklaring over met de omzet over de jaren 2009, 2010 en 2011. De cijfers over het jaar 2012 waren nog niet gereed, ook dit was verwerkt in de accountantsverklaring. De aanbestedende dienst achtte de aanmelding ongeldig; zij wilde de omzet zien over de jaren 2010, 2011 en 2012.

De rechter is het niet eens met het ongeldig verklaren van de aanmelding. Zij geeft aan dat in de Aanbestedingswet en het ARW 2012 staat opgenomen ‘de laatste drie beschikbare boekjaren’ en ‘voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn’. Nergens in de aanbestedingsstukken staat te lezen dat de aanbestedende dienst van deze hoofdregel wilde afwijken.

De rechter wijst op de regel uit het arrest Succhi di Frutta: wat hoort een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver te begrijpen? In dit geval mocht worden begrepen: de omzet over de afgelopen 3 beschikbare boekjaren. De gegadigde heeft aan de eis voldaan en is onterecht uitgesloten. De lopende aanbestedingsprocedure moet worden afgebroken en opnieuw in de markt worden gezet.

De rechter komt niet toe aan de andere argumenten: namelijk dat gegevens pas mogen worden gecontroleerd op het moment dat iemand wordt toegelaten als inschrijver en dat het ARW 2012 voorziet in een herstelmogelijkheid. Gebreken in gegevens die in de Eigen Verklaring staan genoemd, mogen soms nog worden hersteld.