Het regeerakkoord: de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen

Blog

Op 10 oktober jl. is het regeerakkoord gepresenteerd. Hieronder leest u de belangrijkste arbeidsrechtelijke punten uit het regeerakkoord.

Transitievergoeding

  • Werknemers hebben vanaf dag 1 van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Momenteel is deze vergoeding pas verschuldigd als een werknemer 2 jaar in dienst is. De transitievergoeding zal voor elk jaar 1/3 maandsalaris bedragen, ook voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn.
  • Voor werkgevers komt er compensatie voor de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarnaast zal er geen transitievergoeding verschuldigd zijn bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is.
  • Scholingskosten binnen de eigen organisatie – gericht op een andere functie – kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Proeftijd

Er komen mogelijkheden om de proeftijd te verlengen, zodat het voor de werkgever aantrekkelijker is om een vast contract met de werknemer aan te gaan. Bij een vast contract kan dan een proeftijd van maximaal 5 maanden worden afgesproken.

Loondoorbetaling bij ziekte

Voor het MKB (kleine werkgever met minder dan 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte verkort van 2 naar 1 jaar.

Cumulatiegrond

Er is een cumulatiegrond met betrekking tot het ontslagrecht geïntroduceerd. Sinds de invoering van de WWZ is er in Nederland een gesloten ontslagstelsel. Voor een ontslag moet voldaan zijn aan alle eisen van één redelijke ontslaggrond zoals opgenomen in de limitatieve lijst van artikel 7:669 lid 3 BW. De ontslaggronden kunnen dus niet bij elkaar opgeteld worden. Met de cumulatiegrond maakt het kabinet het combineren van ontslaggronden wel mogelijk. De rechter kan in dit geval wel een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

Vast contract

In de huidige situatie ontstaat een vast contract als werkgever en werknemer langer dan 2 jaar gebruik maken van elkaar opvolgende tijdelijke contracten. Deze periode wordt verlengd naar 3 jaar.

ZZP’ers

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen. Een nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen.

  • Een ZZP’er die langer dan 3 maanden werkt onder het lage tarief van 125% van het minimumloon en hetzelfde werk verricht als een reguliere werknemer is werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst.
  • Er wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief. Op die manier ontstaat er vooraf duidelijkheid voor opdrachtgevers over de inhuur van ZZP’ers.
  • Aan de bovenkant van de markt wordt voor ZZP’ers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd, indien er sprake is van een hoog tarief (boven de 75 euro per uur) in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Partnerverlof

Per 1 januari 2019 krijgen partners na de bevalling recht op 5 dagen verlof in plaats van 2 dagen. Daarnaast krijgen partners vanaf 1 juli 2020 een aanvullend kraamverlof van 5 weken. De werknemer ontvangt tijdens dit verlof een uitkering van het UWV van 70% van het maximum dagloon.

De komende periode zal moeten blijken in hoeverre de nieuwe regering erin slaagt om de plannen uit het regeerakkoord door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen.

Als u over dit onderwerp vragen heeft, kunt contact opnemen met Wiebe Hovingh of Rosanne Gorter.