Psychiater niet gehouden medische informatie over kind met ouder te delen

Blog

Medische gegevens bevatten veel privacy gevoelige informatie. Derden kunnen echter een belang hebben om deze gegevens in te mogen zien. Denk aan ouders die gegevens willen inzien van hun kinderen. Wanneer moet een hulpverlener inzage geven in de medische gegevens?

Medische informatie kind

Schenkeveld Advocaten - medical record
De belangrijke artikelen in het kader van de medische behandelingsovereenkomst staan in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In principe mag de hulpverlener geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in de schriftelijke bescheiden aangaande de behandeling aan derden geven. Dat is uiteraard anders als de patiënt zelf toestemming heeft gegeven. Indien verstrekking  plaatsvindt dan zal de hulpverlener er voor zorg moeten dragen dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet wordt geschaad. Indien het gaat om een ouder/kind relatie dan geldt een ander regime. De ouders van een kind tot 12 jaar zullen altijd kennis mogen nemen van de informatie omtrent hun kind. Bij een kind dat ouder is dan 12 jaar maar nog  niet de leeftijd van 16 heeft bereikt geldt dat de ouders die het gezag hebben over het kind kennis kunnen nemen van de informatie ongeacht of het kind daarvoor toestemming heeft verleend. Artikel 7:457 BW bepaalt echter vervolgens als volgt: “Indien de hulpverlener door inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden te verstrekken niet geacht kan worden de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen dan laat hij zulks achterwege“.

Wanneer mag hulpverlener een beroep doen op de uitzondering?

Op 6 november 2017 heeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Holland een principieel vonnis gewezen in het kader van de uitzondering. Het ging over de vraag of een ouder die de voogdij had en die door een kind van 14 jaar werd beschuldigd van misbruik recht heeft op inzage in de medische diagnose van het kind die is opgemaakt door een psychiater. De vader wenst de informatie te verkrijgen om aan te tonen dat zijn kind niet de waarheid spreekt ten aanzien van zijn misbruik. Hij denkt dat het kind een ernstige stoornis heeft. Het kind wenst niet dat de vader kennis neemt van het oordeel van de psychiater. Zij geeft dus niet haar toestemming. De psychiater, bijgestaan door Schenkeveld Advocaten, weigert vervolgens de diagnose te verstrekken omdat de verstrekking het kind zou kunnen schaden.

De Voorzieningenrechter overweegt dan dat in het algemeen ouders recht hebben op de medische informatie over hun kind. Dat inzagerecht is bedoeld in het kader van te nemen medische beslissingen. Dat is in de zaak niet aan de orde. De vader wenst de gegevens voornamelijk te verkrijgen voor zijn eigen verdediging. De Voorzieningenrechter overweegt  vervolgens “Gelet hierop dient het belang van het kind op privacy omtrent haar diagnose te worden afgewogen tegen het belang van de vader om de diagnose van het kind te gebruiken in het kader van zijn verdediging. Aangezien de psychiater als deskundige van mening is dat deze handelswijze van de vader erg belastend voor het kind kan zijn en dat haar verdere gunstige ontwikkeling in het gedrang kan komen is de Voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van het kind dient te prevaleren”.  De psychiater was dus gehouden de diagnose niet met de vader te delen. De Voorzieningenrechter stelde daarbij dat vader en kind een ernstig verstoorde relatie hadden en de vader niet voldoende had toegelicht dat hij was geschaad in de strafprocedure. In die procedure zullen alle bewijsmiddelen worden gewogen met inachtneming van het verweer van de vader.

Psychiater en afwegen belangen

Opvallend in de uitspraak is dat de Voorzieningenrechter een belangenafweging maakt. Het is de vraag of de wetgever de hulpverlener daarmee heeft willen belasten. Artikel 7:457 BW lijkt in de richting te wijzen dat de hulpverlener geen belangenafweging hoeft te maken en slechts naar het belang van  het kind hoeft te kijken. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er hoger beroep wordt ingesteld. Zodra het vonnis geanonimiseerd is gepubliceerd zullen wij daarnaar verwijzen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Annette Mak.