Hoe kunt u de pachtovereenkomst opzeggen?

Vraag

Er bestaan verschillende pachtovereenkomsten met ieder hun eigen voorwaarden en voor- en nadelen. De reguliere en de geliberaliseerde pachtovereenkomst komen het meest voor.

Reguliere pacht opzeggen

Een reguliere pachtovereenkomst kan alleen

i) op wettelijke gronden worden opgezegd of
ii) door de rechter worden ontbonden.

i) Opzegging reguliere pacht

De reguliere pacht kan niet tussentijds worden opgezegd, maar alleen tegen het einde van de wettelijke looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. Opzegging moet bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot (een opgemaakte akte door de deurwaarder). Het is belangrijk dat de gronden van de opzegging duidelijk vermeld staan in de opzegging, omdat de opzegging anders niet geldig is en de pacht in stand blijft. De opzeggingsgronden zijn kort gezegd:

  1. Gebrekkige bedrijfsvoering of ander ernstig tekortschieten;
  2. Dringend eigen duurzaam gebruik;
  3. Redelijke afweging van de belangen;
  4. Redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe pachtovereenkomst;
  5. Wijziging van de bestemming.

De pachter kan zich binnen 6 weken na de opzegging verzetten tegen de opzegging. De verpachter kan dan bij de rechter een beëindigingsprocedure starten. Doet de verpachter dit niet, dan wordt de overeenkomst alsnog van rechtswege met zes jaren verlengd.

ii) Ontbinding reguliere pacht

In tegenstelling tot opzegging, kan ontbinding van een pachtovereenkomst alleen door de rechter worden uitgesproken. Er zal dus een procedure moeten worden gestart. De ontbinding kan dan wel tussentijds plaatsvinden. In grote lijnen kan een pachtovereenkomst worden ontbonden omdat er sprake is van een tekortkoming, bijvoorbeeld doordat de pachtprijs niet wordt betaald, of omdat de bestemming van het gepachte wordt gewijzigd. Dat kan bijvoorbeeld doordat er een onherroepelijk nieuw bestemmingsplan is.

Geliberaliseerde pacht opzeggen

Bij een geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn partijen flexibeler bij het maken van afspraken over pacht van los land dan bij een reguliere pachtovereenkomst. Zo kan bij geliberaliseerde pacht een pachtperiode worden afgesproken van minder dan 6 jaar. Ook is de pachtprijs niet gebonden aan een wettelijk vastgesteld minimum.

Een geliberaliseerde pachtovereenkomst eindigt automatisch, behalve als partijen een nieuwe (geliberaliseerde) pachtovereenkomst met elkaar afsluiten. Nu is de hoofdregel dat een geliberaliseerde pachtovereenkomst in beginsel niet tussentijds kan worden opgezegd.

Geliberaliseerde pachtovereenkomst tussentijds opzeggen

De Centrale grondkamer heeft in een uitspraak van 22 november 2017 bepaald dat een geliberaliseerde pachtovereenkomst alleen tussentijds kan worden opgezegd als de beëindigingsgrond objectief bepaalbaar is. Het moet dus gaan om een opzegging die het gevolg is van een objectieve toestand en niet om een subjectieve invulling, vaststelling of beleving van één van de partijen.Dat is bijvoorbeeld het geval bij verkoop van het gepachte of bij een bestemmingswijziging. Dit dient dan wel duidelijk uit de pachtovereenkomst te blijken. De verpachter kan niet tussentijds opzeggen als hij geen behoefte meer heeft aan de pachter, omdat dit geen objectieve grond is.

Heeft u vragen over het beëindigen van een pachtovereenkomst of wat u als pachter tegen beëindiging kunt doen? Neem dan contact op met onze specialisten pachtrecht.

Lees ook:
Pachtbeëindiging wegens niet-agrarische bestemming, mag dat?
Kunt u een pachtovereenkomst beëindigen bij gebrek aan bedrijfsmatige exploitatie