Ontwerp Omgevingsregeling en Aanvullingswet grondeigendom gepubliceerd

Blog

Schenkeveld Advocaten - omgevingswet

Update Omgevingswet. Op 1 februari jl. is de consultatieversie van de Omgevingsregeling gepubliceerd en op 4 februari jl. is de Aanvullingswet grondeigendom gepubliceerd. Wat wordt hierin geregeld?

Omgevingswet

De aanvullingswet Grondeigendom gaat deel uitmaken van de Omgevingswet en wijzigt ondermeer de procedure voor onteigening. De Omgevingsregeling bevat regels voor het gebruik van de Omgevingswet.

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil het Rijk de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit wil het Rijk doen door middel van kerninstrumenten. Die instrumenten zijn: de omgevingsvisie, het programma, decentrale regels (waaronder het omgevingsplan), algemene rijksregels, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Voor de doorwerking van beleidsdoelstellingen naar andere bestuursorganen zijn instructieregels het belangrijkste instrument. Daarnaast bevat de Omgevingswet ondersteunende instrumenten die nodig zijn om besluiten te nemen en te effectueren, zoals procedurebepalingen en regelingen voor toezicht en handhaving. Onderstaand volgt een toelichting op de Aanvullingswet Grondeigendom en de Omgevingsregeling.

Aanvullingswet Grondeigendom

Met de Aanvullingswet grondeigendom worden de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied in de Omgevingswet geïntegreerd. Voor de regels over dit onderwerp zijn enkele hoofdstukken gereserveerd in de Omgevingswet (hoofdstuk 9 en hoofdstuk 11). De Omgevingswet bevat al regels over de aanverwante onderwerpen gedoogplichten (hoofdstuk 10) en grondexploitatie (hoofdstuk 12).

Procedure Onteigening wijzigt

Inhoudelijk wijzigt het huidige stelsel door de Aanvullingswet Grondeigendom en is het dus niet alleen het samenvoegen van bepaalde wetten. De onteigeningsprocedure zal bijvoorbeeld wijzigen. Dit is een belangrijke wijziging. Er zal een ontwerp onteigeningsbeschikking worden genomen waartegen bij het bestuursorgaan zienswijzen kunnen worden ingediend. Daarna moet aan de bestuursrechter worden verzocht om de onteigeningsbeschikking te bekrachtigen. Bij de rechtbank kunnen dan, ongeacht of er een zienswijze is ingediend, bedenkingen kenbaar worden gemaakt. Daarna bepaalt de rechtbank of de beschikking wordt bekrachtigd. Hier tegen staat hoger beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Separaat kan er dan een schadeloosstellingprocedure bij de rechtbank plaatsvinden, ingeleid door een verzoek van de onteigenaar (en dus niet door een dagvaarding). Tegen de definitieve vaststelling van de schadeloosstelling staat cassatie open. De eigendom gaat over door het inschrijven van de onteigeningsakte. Deze akte wordt door de notaris opgemaakt als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan.

Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling bevat regels voor het gebruik van de Omgevingswet en de vier algemene maatregelen van bestuur (de AMvB’s) in de praktijk. De Omgevingsregeling bundelt regels uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen. Het gaat daarbij om regels voor het gebruik van de Omgevingswet in de praktijk.

Welke regels?

Grenzen van locaties

In de Omgevingsregeling staan grenzen van locaties aangegeven, zoals bijvoorbeeld gebieden langs infrastructuur en hoogspanningsverbindingen.

Regels voor activiteiten

Ook worden er regels voor het uitvoeren van activiteiten gegeven. Daarbij worden de algemene regels uit het besluit activiteiten leefomgeving en het besluit bouwwerken leefomgeving aangevuld en uitgewerkt. Er staat bijvoorbeeld in de regeling opgenomen wat de regels zijn over de agrarische milieubelastende activiteit. Ook staan er regels in opgenomen gericht op het borgen van de energiezuinigheid van te verbouwen bouwwerken, regels over het energielabel en regels over de keuring van airconditioningssystemen. Ook wordt aangegeven hoe bepaalde NEN-normen moeten worden toegepast.

Gegevensverstrekking

Voorts staat opgenomen welke gegevens bij een aanvraag moeten worden verstrekt. Er moet bijvoorbeeld worden aangegeven of er participatie heeft plaatsgevonden.

Meet- en rekenregels voor besluiten

Daarnaast staat in de regeling welke meet- en rekenregels voor besluiten gelden.

Monitoring en informatieverplichtingen

In de regeling staat vermeld welke monitoring en informatieverplichtingen er gelden als het gaat om de luchtkwaliteit, geluidbelastingskaarten en geluidactieplannen, de toestand van het milieu in Nederland, de toestand van het water en de toestand van het zwemwater.

Financiële bepalingen (Regeling plankosten exploitatieplan overgezet)

Daarnaast staan er financiële bepalingen opgenomen. De regeling plankosten exploitatieplan is namelijk overgezet naar het nieuwe stelsel van de Omgevingsregeling. Belangrijk is dat er een maximum wordt gesteld aan het door bevoegd gezag te verhalen plankosten van bouwactiviteiten. Deze regeling is alleen van toepassing als de plankosten niet worden verhaald door een (anterieure) overeenkomst met de initiatiefnemer af te sluiten. Ook bevat de regeling bepalingen over het heffen van leges door het Rijk.

Consultatieversie

De Omgevingsregeling betreft een consultatieversie. Tot en met 8 maart 2019 bestaat de mogelijkheid om te laten weten wat u van de regeling vindt.

Nog vragen?

Indien u vragen heeft over de invoering van de Omgevingswet en de daarbij behorende Omgevingsregeling en / of de AMvB’s kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.