Ontbinding arbeidsovereenkomst met 75-jarige werkneemster afgewezen

Blog

In regel wordt een ontslag in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gerechtvaardigd gevonden. Daarover zijn recentelijk nog uitspraken gepubliceerd. In dit geval heeft een werkgever, marktleider op het gebied van tuincentra, ontslag aangevraagd bij de kantonrechter voor een 75-jarige werkneemster. De kantonrechter heeft het ontslag geweigerd.

Werkgever had aangevoerd dat het ontslag gerechtvaardigd zou zijn, omdat het van haar niet gevergd zou kunnen worden om een werkneemster met een dergelijke hoge leeftijd in dienst te houden en dat zij de werkneemster om die reden wilde vervangen door een jongere werknemer. Dit zou volgens de werkgever gerechtvaardigd zijn in verband met het bevorderen van de doorstroming op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de werkgever nog aangevoerd dat gezien de hoge leeftijd van werkneemster het risico op arbeidsongeschiktheid aanmerkelijk is vergroot en dat dat gegeven ook een grond voor beëindiging van het dienstverband zou moeten opleveren.

De kantonrechter gaat niet mee in de door de werkgever aangevoerde argumenten. De kantonrechter overweegt dat het op de grond van de gelijke behandelingswetten niet is toegestaan om onderscheid te maken naar leeftijd bij het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding en dat er geen zwaarwegend bedrijfsbelang is dat een dergelijk onderscheid rechtvaardigt. Ook het argument dat oudere werknemers meer ziek zouden zijn, wordt door de kantonrechter niet geaccepteerd, omdat dit zou betekenen dat het enkele ouder worden van een werknemer voldoende reden zou zijn voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Uit deze uitspraak blijkt nog eens dat een werknemer die doorwerkt ná de pensioengerechtigde leeftijd niet zomaar kan worden ontslagen en dat deze een vergelijkbare ontslagbescherming geniet als werknemers die nog niet met pensioen zijn. Datzelfde geldt overigens met betrekking tot loonaanspraken bij ziekte. Oudere werknemers komen overigens niet meer in aanmerking voor uitkeringen zoals de WIA of de WW.

Momenteel wordt gewerkt aan een wetsvoorstel dat de mogelijkheid van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtelijke leeftijd verbetert en die het aantrekkelijker maakt voor werkgevers om gepensioneerden in dienst te nemen. Een van de aangekondigde maatregelen is een beperking van de loondoorbetaling bij ziekte tot een periode van maximaal zes weken en een verruiming van een mogelijkheid om contracten voor bepaalde tijd aan te gaan met gepensioneerden. Als deze wetgeving vastere vormen aanneemt dan zullen wij daar op terugkomen.