Nieuwe POR-regeling varkens- en pluimveehouders

Blog

Varkens- en pluimveehouders kunnen zich in de periode van 5 januari tot 30 januari 2015 intekenen voor de nieuwe POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet). Op grond van de POR-regeling kunnen ondernemers, bij een uitbreiding van het veebedrijf, voor 50% ontheffing krijgen van de voor deze uitbreiding benodigde productierechten.

De nieuwe POR-regeling was door de staatssecretaris reeds in maart 2014 al aangekondigd. Inmiddels heeft de staatssecretaris overeenstemming bereikt met de diverse belangenorganisaties over de inhoud van de regeling.

De kern van de POR-regeling is dat varkens- en pluimveehouders, ingeval van uitbreiding van de veestapel op hun bedrijf, een ontheffing van 50% van de voor deze uitbreiding benodigde productierechten kunnen verkrijgen. Hiervoor geldt als belangrijke voorwaarde dat zij dan hun volledige fosfaatoverschot fysiek laten verwerken. Zij mogen hierbij geen gebruik maken van de mogelijkheid om vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO) te sluiten.

Om te voorkomen dat het nationale mestproductieplafond van 172,9 miljoen kg fosfaat niet in gevaar wordt gebracht, zijn er grenzen gesteld aan de POR-regeling. De beschikbare ruimte voor de POR-regeling is gelijk aan het verschil tussen de feitelijke fosfaatproductie en de fosfaatproductie in referentiejaar 2002. Die ruimte bedraagt 900.000 kg fosfaat voor de varkens en 600.000 kg fosfaat voor pluimvee. Omgerekend naar productierechten, betekent dit dat de POR-regeling is gemaximeerd op 121.622 varkensrechten respectievelijk 1.200.000 pluimveerechten.

Bepaalde aanvragers krijgen voorrang bij de toekenning van de ontheffing. Het gaat hierbij met name om aanvragers die hun uitbreiding hebben gerealiseerd of gaan realiseren met een duurzame stal, en daarvoor een subsidiebeschikking hebben ontvangen op basis van de daarvoor beschikbare regelingen.

De POR-regeling staat open voor bedrijven die na 28 september 2011 hebben uitgebreid. Op deze datum kondigde de staatssecretaris aan het stelsel van productierechten te willen afschaffen. De bedrijven die zich tijdig intekenen voor de POR-regeling (in de periode van 5 januari tot 30 januari 2015), moeten de voorgenomen uitbreiding van hun bedrijf uiterlijk op 1 januari 2016 daadwerkelijk kunnen realiseren. De verleende 50% ontheffing van productierechten blijft geldig tot en met de einddatum van het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, op 31 december 2017.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.