Minister Schouten wil kortdurende liberale pacht schrappen

Blog

Schenkeveld Advocaten - pacht1

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de hoofdlijnen voor een herziening van het pachtstelsel bekend gemaakt. Wat gaat er veranderen?

Problemen huidige pachtstelsel

Aanleiding voor de herziening zijn drie geconstateerde problemen binnen het huidige pachtstelsel.

  1. De stimulans ontbreekt om langjarige pachtcontracten aan te gaan;
  2. Er is nauwelijks pachtbescherming bij kortlopende pachtcontracten;
  3. Huidige pachtstelsel leidt niet tot goed bodemgebruik.

Voorgestelde oplossingen Minister

1. Langdurige pacht introduceren

De belangrijkste wens van de minister is om de maximale termijn van de kortdurende liberale pacht te schrappen en daarmee een nieuwe vorm van langdurige pacht te introduceren. Deze nieuwe vorm van langdurige pacht zal de nieuwe standaard worden. Pachter en verpachters zullen hierbij vrij of vrijer zijn om de pachtprijs onderling af te spreken. De gedachte is dat het hierdoor aantrekkelijker wordt om langlopende pachtcontracten te sluiten. Langjarige en stabiele toegang voor (jonge) boeren tot grond draagt bij aan de continuïteit van het boerenbedrijf.

2. Kortlopende pacht ontmoedigen

Volgens de minister dient de keuze voor een kortlopend pachtcontract de uitzondering te worden. De minister laat weten dat gedacht kan worden aan:

  • het alleen toestaan van kortlopende pacht in specifieke gevallen,
  • kijken of veelvuldige transacties kunnen worden ontmoedigd,
  • maximale prijzen (in lijn met huidige reguliere pacht),
  • een prijstoets bijvoorbeeld gebaseerd op gemiddelde marktprijzen voor de langdurige pacht en/of
  • een aanbiedingsplicht aan de zittende pachter.

De voor- en nadelen van deze opties worden  nog onderzocht.

3. Eisen aan goed bodembeleid

Verpachters hebben op dit moment bij reguliere pacht onvoldoende mogelijkheden om eisen te stellen aan de pachter gericht op de kwaliteit van de bodem. De minister wil daarom de mogelijkheden hiertoe voor de verpachter vergroten. Er wordt gewerkt aan een meetinstrument waarmee de bodemkwaliteit objectief kan worden getoetst. Hiermee zouden verpachters in de toekomst nadere eisen aan pachters kunnen stellen. De minister overweegt ook de mogelijkheden voor de verpachters tot beëindiging van de pacht te verruimen bij ongeoorloofde onderpacht.

Loopbaanpacht

Er wordt in lijn met de akkoorden van Spelderholt  loopbaanpacht geïntroduceerd die tenminste 25 jaar duur. De looptijd wordt aangepast aan de leeftijd van de pachter, zodat de pacht eindigt rond het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Overige pachtvormen

De reguliere pacht blijft grotendeels ongewijzigd bestaan. Daarnaast blijft ook de teeltpacht voor eenjarige en meerjarige teelten bestaan.

Richtsnoer

De minister zal haar brief gebruiken als richtsnoer voor het opstellen van de nieuwe pachtwetgeving. De komende maanden zal de minister in gesprek gaan met de Kamer en met belanghebbenden en vervolgens zal er een conceptwetsvoorstel worden gemaakt dat, althans dat is de planning, dit jaar in consultatie wordt gedaan.

Heeft u nog vragen over pacht, neemt u dan gerust contact op met onze specialisten van agrarisch recht.