Melkveewet aangenomen door Tweede Kamer

Blog

De Tweede Kamer heeft op 25 november 2014 met ruime meerderheid het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij aangenomen. Dit wetsvoorstel staat wel bekend als de “melkveewet”. De kern van de melkveewet is dat een melkveehouder die een melkveefosfaatoverschot heeft ten opzichte van het referentiejaar 2013, 100% van dit melkveefosfaatoverschot zal moeten laten verwerken.

Vanuit de branche is in de afgelopen periode kritiek op het wetsvoorstel geuit. Het grondgebonden karakter van de melkveehouderij zou door de 100% mestverwerkingsplicht verloren gaan. Mogelijk zou dit zelfs tot intensivering van de melkveehouderij leiden, aldus de kritieken. Dit heeft ertoe geleid dat de staatssecretaris begin november 2014 de voorgestelde melkveewet heeft aangepast. De melkveewet biedt nu ruimte om de 100% mestverwerkingsplicht te begrenzen bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een eventuele uitbreiding van de melkveefosfaatproductie kan dan ook op andere wijze dan door mestverwerking gecompenseerd worden, waarbij met name aan extra grond moet worden gedacht. De staatssecretaris is in overleg met de branche over de exacte invulling van deze begrenzing bij AMvB.

Ten twaalfde uren is de melkveewet nog op een belangrijk onderdeel gewijzigd. Het betreft de overdraagbaarheid van de melkveefosfaatreferentie 2013 tussen familieleden. Aanvankelijk was de overgang van de referentie slechts mogelijk door overdracht aan bloed- of aanverwanten in de eerste graad (ouder-kind) of door erfopvolging. Bij elke andere bedrijfsoverdracht zou de referentie vervallen. Deze beperking is geschrapt. De melkveewet stelt nu voorop dat de melkveefosfaatreferentie van bedrijven overdraagbaar is aan degene die het bedrijf (waarvoor de referentie is afgegeven) verkrijgt. Hierdoor worden de familieleden die een bedrijf overnemen niet onaangenaam verrast door een verdergaande mestverwerkingsplicht in verband met het verval van de referentie.

De melkveewet zal naar verwachting voor het einde van het jaar door de Eerste Kamer worden behandeld, zodat de wet per 1 januari 2015 in werking kan treden. Deze tijdige inwerkingtreding is voor Nederland van groot belang, omdat Nederland hierdoor niet het risico loopt dat de Europese Commissie de derogatie voor de Nitraatrichtlijn intrekt. Inhoudelijk verwacht ik geen wijzigingen meer in de melkveewet, aangezien de Eerste Kamer hiertoe niet bevoegd is.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de melkveewet of heeft u vragen over de mestwetgeving, neem dan contact op met één van onze specialisten.