Let op: de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt mogelijk aangepast

Blog

Het is de bedoeling om de Wob aan te passen. Onderstaand zullen de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht.

Allereerst blijft het uitgangspunt dat overheidsinformatie openbaar is. De belasting vanwege Wob-verzoeken is bij sommige overheidsorganen echter zeer zwaar. Een ieder kan tenslotte op grond van de Wob overheidsinformatie opvragen, omdat er dus geen sprake van belanghebbendheid bij de betreffende overheidsinformatie hoeft te zijn. De reden voor het wetsvoorstel is dat bestuursorganen zeker in tijden van bezuinigingen niet onnodig moeten worden belast.

Onredelijke Wob-verzoeken die bijvoorbeeld alleen bedoeld zijn om het werk van de overheid te frustreren moeten daarom ook niet meer in behandeling worden genomen. Ook moet het mogelijk worden om in overleg met de verzoeker te komen tot een inperking van omvangrijke verzoeken om informatie. Daarnaast wordt het mogelijk om in bepaalde gevallen de beslistermijn te verlengen. Dit laatste is met name van belang vanwege de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Als de overheid niet binnen de beslistermijn beslist op een Wob-verzoek dan gaat er nadat een ingebrekestelling is verzonden een dwangsom lopen. Zeker bij omvangrijke verzoeken is het niet altijd mogelijk om binnen de termijn te voldoen waardoor er dus een dwangsom verschuldigd kan zijn. Voor dat soort zaken kan dus dan een uitstel worden bedongen.

Daarnaast maakt het wetsvoorstel het makkelijker voor burgers om openbare overheidsinformatie voor creatieve toepassingen te gebruiken zoals voor het maken van apps. Er wordt namelijk geregeld dat de overheid geen voorwaarde aan dit gebruik mag stellen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een uniforme kostenregeling. Alleen kosten voor reproductie en levering mogen in rekening worden gebracht. Hierdoor worden de financiële drempels die toegang tot de overheidsinformatie beperken tegengegaan en wordt het economische en maatschappelijke nut van openbare overheidsinformatie vergroot.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.