Hoge stookkosten als gebrek

Blog

Energieprestaties van gehuurde objecten kunnen zich, getuige de aandacht voor zogeheten “green lease-overeenkomsten” en het, inmiddels overigens verworpen, Wetsvoorstel Kenbaarheid Energieprestaties Gebouwen, in toegenomen belang¬stelling verheugen van zowel marktpartijen als de wetgever.

In de rechtspraak komt vaak aan de orde of tegenvallende energieprestaties in de vorm van hoge stookkosten een gebrek aan het gehuurde in de zin van de wet opleveren en, zo ja, welke consequenties daaraan verbonden kunnen worden.

Uit deze rechtspraak blijkt dat in de rechtspraak verschillend wordt gedacht over de vraag of het onderhoud dat een huurder mag verwachten, slechts ertoe strekt dat het gehuurde in stand wordt gehouden of dat het onderhoud er ook toe strekt om onderdelen van het gehuurde te vervangen door moderne voorzieningen.

Er is recentelijk een aantal uitspraken gewezen waarin huurders geconfronteerd werden met verouderde verwarmingsinstallaties. Uit deze gerechtelijke uitspraken kan de conclusie worden getrokken dat de parlementaire geschiedenis en de tekst van de wet aanwijzingen bieden voor het standpunt dat het genot dat een huurder op grond van de wet mag verwachten, mede gebaseerd is op het bouwjaar van het gehuurde. Van oude panden mag verwacht worden dat zij het genot leveren van een goed onderhouden zaak van het soort waar de overeenkomst betrekking op heeft in het bouwjaar van het gehuurde. Het gehuurde dient minimaal te voldoen aan wettelijke eisen voor zover die op het gehuurde van toepassing zijn. Voldoet het gehuurde daaraan niet, dan zal in beginsel sprake zijn van een gebrek.

Deze uitspraken bieden huurders en verhuurders meer rechtszekerheid over hun rechtspositie in dezen. Huurders kunnen, indien dat mogelijk is, een beroep doen op de in de wet vervatte gebrekenregeling.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.