Hiaat in Wet Veiligheidsregio’s wordt opgelost

Blog

Schenkeveld Advocaten - handhaving

In één van mijn vorige blogs schreef ik dat de voorzitter van de veiligheidsregio bij het handhaven van de noodverordening geen bestuursdwang of een last onder dwangsom kan toepassen. De tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid brengt hier echter verandering in.

GEEN BESTUURSDWANG OF LAST ONDER DWANGSOM

De noodverordeningen zijn vastgesteld door de veiligheidsregio’s. In de wet is geen bevoegdheid aan de voorzitters van veiligheidsregio’s toegekend om bestuursdwang of een last onder dwangsom toe te passen. Dit lijkt een hiaat in de Wet Veiligheidsregio’s te zijn. Kan dit opgelost worden door de burgemeesters zelf een noodverordening te laten vaststellen? Dat is niet mogelijk, omdat zij de bevoegdheid om een noodverordening voor corona gerelateerde maatregelen niet meer hebben.

De vraag is of het vorenstaande een heel groot probleem is aangezien de overtreding van de noodverordening via het strafrecht kan worden gehandhaafd. Ook sprak ik de hoop uit dat iedereen zich vrijwillig aan de noodverordening zou houden. Er is nu echter een oplossing gevonden voor het hiaat in de wet.

CORONA-SPOEDWET: tijdelijke wet Covid-19 Justitie en veiligheid

Middels de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, hierna te noemen: “corona-spoedwet”, die op 16 april jl. met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt middels artikel 34 van deze wet de Wet veiligheidsregio’s tijdelijk aangepast.

“Indien de voorzitter van een veiligheidsregio op grond van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s toepassing heeft gegeven aan de onder b van dat artikellid genoemde artikelen uit de Gemeentewet, is hij tevens bevoegd toepassing te geven aan artikel 125 van de Gemeentewet voor zover de last dient tot handhaving van regels die hij in verband met die toepassing uitvoert.”

In artikel 125 van de Gemeentewet staat de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen. Als de bevoegdheid aanwezig is om bestuursdwang toe passen dan is de voorzitter tevens bevoegd om een last onder dwangsom op te leggen om de regels te handhaven die in de noodverordening staan opgenomen.

CONCLUSIE

Nadat deze Corona-spoedwet ook door de Eerste Kamer is aangenomen, zal de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder dwangsom bij overtreding van de noodverordening op grond van de wet toekomen aan de voorzitter van de veiligheidsregio.

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten.