Het smartengeld gaat omhoog!!

Blog

In de literatuur en in de praktijk gaan steeds meer stemmen op om het smartengeld te verhogen. Nu sluit ook de hoogste feitenrechter zich bij deze opvatting over het smartengeld aan.

In een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden geeft dat hof een aantal algemene overwegingen over de hoogte van het smartengeld. De kern van zijn betoog komt op het volgende neer.

“In de praktijk en in de literatuur bestaan, naar het hof bekend is, bedenkingen over de hoogte van het smartengeld. Die bedenkingen komen er, in het kort, op neer dat de in rechte toegekende smartengeldbedragen in Nederland aanmerkelijk lager zijn dan in de ons omringende landen, dat de toegekende smartengeldbedragen niet zijn meegestegen met de inflatie en geen recht doen aan de – onder meer door de invoering van de euro -veranderde gevoels waarde van geld. Zo is €1.000,- – afgerond – fl. 2.200,- waard, maar lijkt fl. 2.200,- “meer geld” dan € 1.000,-, terwijl de smartengeldbedragen in guldens onverkort zijn doorgerekend naar euro’s en zijn bijvoorbeeld de loterijprijzen (als uitdrukking van de waarde van geluk) fors gestegen, terwijl de smartengeldbedragen (als uitdrukking van de waarde van pech) gelijk zijn gebleven. Al met al is de kritiek breed gedragen dat de toegekende smartengeldbedragen geen recht meer doen aan de (gewijzigde) maatschappelijke opvattingen over de compensatie van leed. Het hof acht deze kritiek terecht en begrijpelijk. Het ligt dan ook in de rede dat in de toekomst veelal hogere smartengeldbedragen zullen worden vastgesteld dan in het verleden het geval was.”

Het Hof voegt daar wel aan toe dat de verhoging van het smartengeld meer op zijn plaats is in recente letselschadezaken dan in oudere zaken. De hoogte van het smartengeld staat immers recent pas tot discussie. Deze enige, begrijpelijke kanttekening doet aan de huidige ontwikkeling geen afbreuk. Het smartengeld gaat omhoog en dat is voor de letselschadeslachtoffers goed nieuws.