Het herstelrecht van de aannemer

Blog

Schenkeveld Advocaten - muur pleister

Een opdrachtgever kan na de oplevering door de aannemer ontdekken dat sommige werkzaamheden niet goed of volledig zijn verricht. Er kan dan sprake zijn van een gebrek dat zal moeten worden hersteld. Een opdrachtgever zal dit herstel echter (vaak) niet meer door dezelfde aannemer willen laten verrichten, omdat deze aannemer de werkzaamheden eerder ook niet op een juiste wijze heeft afgerond. Het vertrouwen is in dat geval weg. Moet de opdrachtgever de aannemer in een dergelijk geval toch in de gelegenheid stellen om de gebreken zelf te herstellen?

Aannemer verplicht tot herstel van gebreken

Op grond van artikel 7:759 lid 1 (BW) is de aannemer verplicht tot herstel van gebreken in het werk waarvoor hij  aansprakelijk is. Vertoont het werk gebreken, dan moet de opdrachtgever de aannemer – tenzij dit gelet op de omstandigheden van het geval niet van hem kan worden gevergd – de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen. Hiervoor zal de opdrachtgever een brief moeten sturen, waarin de opdrachtgever de aannemer een redelijke termijn stelt om aan zijn herstelverplichting te voldoen.

De aannemer kan het betalen van vervangende schadevergoeding zoveel mogelijk voorkomen, door de gebreken in een redelijke termijn te herstellen. Het zelf herstellen van gebreken zal voor de aannemer doorgaans goedkoper zijn, dan het vergoeden van herstel dat is verricht door een derde. Alleen als de aannemer geen gebruik maakt van deze gelegenheid en weigert de gebreken te herstellen, dan kan de opdrachtgever de gebreken door een derde laten herstellen. De daarmee gepaard gaande kosten kunnen in dat geval worden verhaald op de oorspronkelijke aannemer.

Onbekwaamheid van de aannemer

Op de hiervoor aangehaalde regeling geldt een aantal uitzonderingsgevallen:

  • Als de noodzakelijke herstel­werkzaamheden tot groot nadeel voor de opdrachtgever leiden
  • Als geen goed resultaat van het herstel is te verwachten omdat de aannemer onbekwaam is

In deze gevallen hoeft de opdrachtgever de aannemer niet in de gelegenheid te stellen om de gebreken zelf te herstellen. De opdrachtgever moet dit echter wel deugdelijk onderbouwen.

Wat te doen bij geschil?

Bij een geschil tussen de opdrachtgever en de aannemer raken de verhoudingen vaak verstoord. De opdrachtgever zal een aannemer, ook als de verhoudingen verstoord zijn, de mogelijkheid moeten bieden om gebreken te herstellen. Doet hij dat niet, dan kan in veel gevallen niet met succes schadevergoeding worden gevorderd van de aannemer. In dat geval dient een opdrachtgever dus zelf zorg te dragen voor de kosten van het herstel van de gebreken.

Doet een dergelijke situatie zich bij u voor en heeft u hier vragen over, neem dan (vrijblijvend) contact op met één van onze specialisten van de sectie Bouwrecht.