Geen verzuim? Dan ook geen schadevergoeding!

Blog

Soms is een uitspraak zo logisch en duidelijk dat het lastig wordt om in hoger beroep alsnog gelijk te krijgen. Dat blijkt overduidelijk uit het arrest over aanneming van werk van het gerechtshof ’s-Gravenhage van 27 oktober 2014.

Het werk

Liniper is eigenaar van een oude stal in Nootdorp en laat deze renoveren. De directie over het werk voert zij zelf uit. Diverse aannemers en leveranciers worden ingeschakeld, waaronder ITS-Vermeer en ITS Rotterdam (hierna: ITS). ITS Rotterdam is een groothandel in bouwmaterialen en is een zusterbedrijf van ITS-Vermeer, een timmerbedrijf.

Klachten over het verrichte werk

In 2008-2009 worden door Liniper aan ITS-Vermeer diverse opdrachten gegeven. Zo levert en vervaardigt ITS-Vermeer voor de renovatie van de stal kozijnen, dakbeschot, de goten, de kapconstructie en betonlateien. In augustus 2010 constateert een deskundige in opdracht van Liniper en buiten aanwezigheid van ITS-Vermeer dat de lateien niet deugen vanwege zogeheten grindnesten en moeten deze lateien worden vervangen.

Opschorting

Liniper heeft betaling van de facturen van ITS-Vermeer opgeschort. Zij vordert bij de rechtbank schadevergoeding vanwege de geleverde ondeugdelijke goederen en verrichte ondeugdelijke werkzaamheden. ITS-Vermeer vordert op haar beurt betaling van de nog openstaande facturen, in totaal € 95.000,-.

Eigen onderzoek ITS

Het Hof stelt vast dat Liniper op 14 maart 2010 per mail heeft geklaagd over de kwaliteit van de lateien. ITS heeft gesteld dat zij niet in de gelegenheid is geweest om zelf die kwaliteit te beoordelen zodat zij niet in verzuim is geraakt. Veelvuldig heeft ITS gevraagd om zelf de lateien te onderzoeken en om die zonodig te herstellen. Op 14 juli 2010 heeft ITS geprobeerd het werk te bezoeken samen met deskundigen. Liniper heeft ITS daartoe geen toegang tot het werk gegeven. ITS is vervolgens tevergeefs een spoedarbitrage gestart om zo een opname van het werk door deskundigen te laten plaatsvinden. Op 6 september 2014 wordt ook deze deskundigen de toegang geweigerd.

Geen verzuim

Het Hof straft het gedrag van Liniper af. Aan ITS is geen redelijke mogelijkheid geboden om de gebreken te herstellen. Door de arbiters de toegang te ontzeggen, heeft Liniper ‘de deur helemaal dicht gesmeten’ volgens het Hof. Daardoor is er geen mogelijkheid geweest om gezamenlijk de gebreken vast te stellen en te beoordelen. Het gedrag van Liniper is in strijd met de redelijkheid en billijkheid waardoor niet ITS maar Liniper in verzuim is geraakt ex artikel 6:58 BW. Liniper verhindert namelijk nakoming door ITS, waaronder het bieden van een reële kans aan ITS om de aard van de klachten zelf te onderzoeken.

De uitspraak

Omdat aan het vereiste van verzuim niet wordt voldaan, wordt de vordering tot schadevergoeding van Liniper afgewezen. ITS is namelijk nooit in verzuim geraakt, zowel niet ten aanzien van vervanging van de mogelijk gebrekkige lateien als de daardoor ontstane gevolgschade.

Zelf beoordelen

Bij klachten over de geleverde goederen of het geleverde werk, zult u erop moeten aandringen om zelf ook de kwaliteit daarvan te onderzoeken, als u niet bij een deskundigenonderzoek aanwezig mag zijn. Wordt dit eigen onderzoek geweigerd, dan kunt u stellen dat u nooit in verzuim bent geraakt omdat aan u geen redelijke mogelijkheid is geboden om het werk te onderzoeken om de eventuele gebreken te herstellen. In dat geval kan de wederpartij geen aanspraak maken op vergoeding van de geleden schade, omdat zij zelf dan in verzuim is geraakt.

Bent u geïnteresseerd in de volledige uitspraak, klik dan hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.